Kri­tis­ka syn­punk­ter på mö­tet

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Hjuls­ta in­te pri­o­ro­i­te­ras och att det sak­nas en ung­doms­gård.

”tjej­pro­fil” får fel fo­kus.

den kart­lägg­ning­en som gjorts in­te till­räck­ligt bra fång­ar upp de om­stän­dig­he­ter som rå­der i om­rå­det, såsom so­ci­al ut­satt­het, trång­bodd­het, ar­bets­lös­het med me­ra.

det är vik­tigt att sat­sa på ak­ti­vi­te­ter för bå­de tje­jer och kil­lar, möj­li­gen på skil­da ti­der, men in­te på Hjus­ta torg.

bo­en­de och unga in­te kän­ner till och kan krä­va si­na rät­tig­he­ter.

di­a­log bor­de äga rum fö­re för­slag.

ATT

ATT

ATT

ATT

ATT

ATT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.