MER Bä­ver

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - KÄL­LA: WI­KI­PE­DIA

hål­ler till vid vat­ten­drag och sjö­ar där de byg­ger dam­mar.

en natt kan en bä­ver gna­ga av ett träd som är 50 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Men när de fäl­ler stör­re träd är de än­då ba­ra ute ef­ter gren­ver­ket högst upp.

eu­ro­pe­is­ka bä­vern kan bli 75 cen­ti­me­ter lång.

BÄV­RAR

UN­DER

DEN

blir i ge­nom­snitt 15 år gam­la.

är mo­no­ga­ma och får upp till fy­ra ung­ar i sin års­kull, som föds på vå­ren.

DJU­REN

DE

var utro­tad i Sve­ri­ge i mer än 50 år, men plan­te­ra­des in igen 1922 från Nor­ge.

BÄ­VERN

Hai­der Ka­re­em, 24, Häs­sel­by – Nej, jag har pre­cis köpt en van­lig.

Få­gel­skå­da­ren Per­cy Fred­riks­son har även noterat bäv­rar­na som finns på oli­ka håll på Jär­va­fäl­tet.

Behnaz Ta­bi­bza­deh, 46, Kungs­hol­men – Nej, jag har re­dan en som fun­kar bra. Jag har sett ro­bot­damm­su­ga­re på tv, de ver­kar bra, men jag und­rar hur ef­fek­ti­va de är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.