Po­li­ti­ker­na vill ha fler barn i för­sko­lan

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - FOTO: ANDRE­AS ENBUSKE/DI­REKT­PRESS/ARKIV ida.nil­sing@di­rekt­press.se

En ny för­sko­la med åt­ta av­del­ning­ar ska byg­gas i Tens­ta, sam­ti­digt ut­mär­ker sig Spånga-Tens­ta, till­sam­mans med Skär­hol­men, för att va­ra den stads­del i Stock­holm med den störs­ta an­de­len barn som in­te är in­skriv­na på nå­gon för­sko­la. Det­ta vill stads­de­lens po­li­ti­ker änd­ra på.

fem­te­del, 22 pro­cent, av bar­nen i Spånga-Tens­ta går in­te i för­sko­lan.

– Det är in­te så bra när al­la ska ha li­ka upp­växtvill­kor. Där­för har vi sagt att man ska öka an­de­len barn i för­sko­lan, sä­ger Awad Hersi (MP), ord­fö­ran­de i Spång­aTens­ta stads­dels­nämnd.

En dryg

Hur pla­ne­rar ni att gö­ra det?

– Vi tror att det hand­lar om kon­tak­ter med ex­em­pel­vis möd­ra­vårds­cen­tra­len och bar­na­vårds­cen­tra­len, öpp­na för­sko­lan och fa­mil­je­råd­giv­ning­en, och att de kan in­for­me­ra för­äld­rar om vad för­sko­lan kan er­bju­da. Al­la ska ha rätt in­for­ma­tion, men fo­kus be­hö­ver lig­ga på det en­skil­da bar­nets möj­lig­het att kom­ma till för­sko­lan.

näm­ner ock­så forsk­ning som vi­sar att barn som gått i för­sko­la kla­rar sko­lan bätt­re än barn som in­te gått i för­sko­la.

Och för­u­tom att stads­de­lens po­li­ti­ker vill öka an­de­len barn i för­sko­lan, pla­ne­ras nu för en stor ny för­sko­la i Tens­ta.

I slu­tet av no­vem­ber fat­ta­de Stads­bygg­nads­nämn­den be­slut om att an­ta de-

Awad Hersi

talj­plan för en ny för­sko­la på tom­ten som kal­las ”Lil­la Tens­ta” och lig­ger mel­lan Hjul­s­ta­strå­ket och Tens­ta gym­na­si­um.

Det ska bli en per­ma­nent för­sko­la med åt­ta av­del­ning­ar en­ligt kon­cep­tet ”Fram­ti­dens för­sko­la”.

Tror du att för­äld­rar som valt att in­te ha bar­nen i för­sko­la loc­kas av en stor för­sko­la med åt­ta av­del­ning­ar?

– Den för­sko­lan kom­mer att er­sät­ta and­ra för­sko­lor. Vi har många för­sko­lor som mås­te re­no­ve­ras och någ­ra ska av­veck­las, men vi kom­mer att byg­ga fler för­sko­lor li­te läng­re bort i ti­den. Schyss­ta lo­ka­ler loc­kar at­trak­tiv per­so­nal.

I det väx­an­de Rin­ke­byKis­ta pla­ne­ras för än­nu fler för­sko­lor, bland an­nat en BÄTT­RE. Barn som gått i för­sko­la lyc­kas bätt­re i den se­na­re skol­gång­en.

som bör­ja­de pla­ne­ras re­dan år 2007, och som snart kan bli verk­lig­het. Den ska ha 144 plat­ser och byg­gas i Kista­höj­den, ett nytt bo­stads­om­rå­de mel­lan Es­bo­ga­tan och Lag­tings­ga­tan samt för­läng­ning­en av Tors­hamns­ga­tan.

Den långa pla­ne­rings­ti-

den be­ror på ex­tra­or­di­nä­ra bul­ler­vär­den från om­gi­van­de tra­fik, där­för ska en bul­ler­vall an­läg­gas, vars in­si­da även ska kun­na an­vän­das för pul­kåk­ning på vin­tern, står det i tjäns­teut­lå­tan­det.

Ida Nil­sing

star­tar i mars 2016 och för­sko­lan ska in­vi­gas året där­på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.