MER Nya för­sko­lor på gång i Rin­ke­by-Kis­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

av Bred­by­plan 34, ut­ö­kad med 2 av­del­ning­ar klar hös­ten 2016. för­sko­la 8 av­del­ning­ar klar som­ma­ren 2017. Äng, 3 för­sko­lor i oli­ka etap­per. 2 för­sko­lor med 4 av­del­ning­ar var i bot­ten­plan på fler­fa­miljs­hus samt en fri­ståen­de för­sko­la med 5 av­del­ning­ar nä­ra el­ler i an­slut­ning till den pla­ne­ra­de sko­lan för ca 650 ele­ver. Fär­dig­tid nå­gon­stans 2018- 2020. (i bäs­ta fall)

in­tres­se för en för­sko­la i pro­jek­tet om att byg­ga bo­stä­der vid Grön­lands­gång­en- Kis­ta vägen-Tors­hamns­ga­tan, för när­va­ran­de par­ke­rings­y­ta. (ing­et da­tum än)

Pro­jek­te­ras för ett par tu­sen lä­gen­he­ter och kom­mer då även att få ett an­tal för­sko­lor, oklart i dag hur många/sto­ra. IBM som har tom­ten i dag blir kvar till 2018-19 först där­ef­ter kan man bör­ja ut­veck­la/byg­ga i om­rå­det.

ÅTER­UPP­BYGG­NAD KISTA­HÖJ­DEN, KIS­TA

AVI­SE­RAT

KISTADAL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.