För­sko­lor på gång i Spång­aTens­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

av no­vem­ber fat­ta­de Stads­bygg­nads­nämn­den be­slut om att an­ta de­talj­plan för en ny för­sko­la på tom­ten som kal­las ”Lil­la Tens­ta” och lig­ger mel­lan Hjul­s­ta­strå­ket och Tens­ta gym­na­si­um, det ska bli en per­ma­nent för­sko­la med åt­ta av­del­ning­ar en­ligt kon­cep­tet ”Fram­ti­dens för­sko­la”, en ny mo­dell.

I SLU­TET

BYG­GET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.