Ma­ni­fe­ste­rar mång­fald med mu­sik

Det är en kam­panj och en låt, det är kor­ta fil­mer om ra­sism och snart är det en mu­sik­vi­deo. Men allt pe­kar i sam­ma rikt­ning: mot att Sve­ri­ge är ett land som be­står av folk från oli­ka na­tio­ner, och ut­veck­las tack va­re mång­fal­den.

Vi i Kista - - FAMILJ - FOTO: IDA NIL­SING

MU­SI­KER. Mu­si­ker från oli­ka gen­rer del­tar i ”Du gam­la du fria”-vi­de­on. Låt och idé kom­mer från Alex Flim­po­man Nga­bo (till väns­ter). SAM­SPEL. Alex Flim­po­man Nga­bo till­sam­mans med in­hop­pan­de mu­si­kern Mats Dab­be Dahlberg.

scen finns ock­så mu­si­ker­na Hå­kan Gra­nat som job­bar på Stu­di­e­främ­jan­det, vil­ka

till­han­da­hål­ler lo­ka­len, och Mats ”Mab­be” Dahlberg. Bakom ini­ti­a­ti­vet står The Vo­ice of Tens­ta, men det bör­ja­de med en idé från Alex Flim­po­man Nga­bo om att spe­la in den svens­ka na­tio­nalsång­en. Nu har det vux­it till en hel kam­panj.

släp­per The Vo­ice of Tens­ta, via sin hem­si­da, kor­ta film­klipp där oli­ka per­so­ner får frå­gan ” Vad tyc­ker du om ra­sism”? och sva­rar sa­ker som: ”Det är hat i onö­dan”.

– Det hand­lar om att se vad folk ser och att få per­spek­tiv från oli­ka per­so­ner, sä­ger Mo­ses Nga­bo, The Vo­ice of Tens­ta.

Dess­utom tryc­ker de af­fi­scher och en bro­schyr som ska de­las ut. Men syf­tet är ock­så att spri­da och bred­da svensk kul­tur och få fler att kän­na att na­tio­nalsång­en är de­ras.

– Det är jät­te­många som

Var­je vec­ka

in­te kan den, sä­ger Je­a­net­te Nga­bo.

Kam­pan­jen kom­mer i en tid då många upp­le­ver att ra­sis­men och po­la­ri­se­ring­en ökar.

– Ra­sis­men har ökat, nu vill vi lyf­ta upp frå­gan och star­ta en dis­kus­sion, sä­ger Je­a­net­te Nga­bo.

sig fle­ra oli­ka ut­tryck i de­ras ar­be­te, ett ex­em­pel är att de sam­lat mu­si­ker från oli­ka gen­rer och att oli­ka män­ni­skor i oli­ka mil­jö­er kom­mer att sy­nas i vi­de­on.

– Vi vill vi­sa att Sve­ri­ge är ett land som be­står av folk från oli­ka na­tio­ner, att Sve­ri­ge ut­veck­las tack va­re mång­fal­den, sä­ger Alex Flim­po­man Nga­bo.

Och hans ver­sion av na­tio­nalsång­en har ta­gits väl emot hos de and­ra mu­si­ker­na.

– Jag tror att den här lå­ten kom­mer att bli nå­got, sä­ger Faith Nga­bo.

Mång­fald tar

VÄN­TAN. En vi­de­o­in­spel­ning bru­kar ock­så be­ty­da en del vän­tan. Så ock­så här.

– Jag äls­kar den! sä­ger Na­tion.

Mats ”Mab­be” Dahlberg blev in­ringd sam­ma dag och var in­te se­dan ti­di­ga­re be­kant med den här ver­sio­nen av na­tio­nalsång­en.

– Tex­ten har jag hört, i al­la fall re­fräng­en, sä­ger han. Så, vad tyc­ker du? – Den är ball! Vi­de­on pla­ne­ras att släp­pas fö­re jul.

Ida Nil­sing

fri­da.broo­ke@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.