Fa­mil­je­hu­sen för dig med små och sto­ra barn

Vi i Kista - - FAMILJ -

I fa­mil­je­hu­sen i Rin­ke­by och Hus­by kan du träf­fa and­ra för­äld­rar och pra­ta om så­dant som rör ditt barn och dig. Du kan pra­ta en­skilt med en för­äld­raråd­gi­va­re el­ler del­ta i en grupp. Har du barn un­der sex år kan ni kom­ma hit och le­ka. En ny se­rie för­äld­ra­träf­far med te­mat ”Äls­ka­de för­ban­na­de ton­å­ring” star­tar i Rin­ke­by tors­da­gen den 14 ja­nu­a­ri 2016 kl. 17:30 – 20:00.

Äls­ka­de för­ban­na­de ton­å­ring vän­der sig till al­la för­äld­rar med barn som snart kom­mer in i ton­å­ren el­ler som re­dan är ton­å­ring. Un­der ton­års­ti­den är för­äld­rar­na vik­ti­ga­re än nå­gon­sin. Ton­års­ti­den är en pe­ri­od då man kan för­dju­pa och star­ka re­la­tion med sitt barn. Du får träf­fa and­ra för­äld­rar och du får myc­ket per­son­ligt stöd.

Väl­kom­men med din in­tres­se­an­mä­lan till för­äld­raråd­gi­var­na i Fa­mil­je­hu­sen i Rin­ke­by och Hus­by, te­le­fon 08-508 01 119. Grupple­da­re är John­ny Men­do­za och Iman El­mi.

Mer in­for­ma­tion om fa­mil­je­hu­sen nns på stock­holm.se/fa­mil­je­hu­set

Det kom­mer även att nnas en ge sta­tion där bar­nen har möj­lig­het att ge lek­sa­ker till barn som be­hövt y och nu be nner sig i Sve­ri­ge. äs mer om ge på retoy.se

Öpp­na för­sko­lan i Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by, Skår­bygränd 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.