In­tro­duk­tions­för­sko­la star­tar

Vi i Kista - - FAMILJ -

Fun­de­rar du på hur det är i för­sko­lan, och om det skul­le pas­sa ditt barn att bör­ja där?

Då kan du och ditt barn gå i in­tro­duk­tions­för­sko­lan som öpp­nar den 12 ja­nu­a­ri på Gam­le­by­plan 9.

Ni kom­mer till­sam­mans och del­tar i verk­sam­he­ten en tid – kanske någ­ra må­na­der. Ni får prö­va gra­tis hur för­sko­lan fun­ge­rar. Bar­nen får kom­pi­sar och kan le­ka och lä­ra med ut­bil­da­de pe­da­go­ger. Du träf­far and­ra för­äld­rar och till­sam­mans får ni in­tro­duk­tion till det svens­ka sam­häl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.