Re­flow – så fun­ge­rar sta­dens dol­da flö­den

Vi i Kista - - FAMILJ -

Har du fun­de­rat på hur sta­dens krets­lopp ser ut, vad som sker som du in­te ser? i Stock­holms­rum­met i Kul­tur­hu­set, vi­sar sta­dens sam­spel med glo­ba­la och lo­ka­la

Det är en ut­ställ­ning om hur Norra Djur­gårds­sta­den ar­be­tar med sta­dens oli­ka krets­lopp för att åter­an­vän­da och spa­ra re­sur­ser, till ex­em­pel ge­nom mat i krets­lopp el­ler smart dag­vat­ten­han­te­ring. Ut­ställ­ning­en på­går fram till feb­ru­a­ri 2016. Läs mer på stock­holm. se/ stock­holms­rum­met

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.