Har du va­rit ut­satt för ett brott?

Vi i Kista - - FAMILJ -

Barn och ungdomar har rätt att må bra och va­ra tryg­ga i sin var­dag. Men al­la unga som ut­sätts för brott vet in­te all­tid att de va­rit med om nå­got som in­te är tillå­tet.

Om du ut­sätts för nå­got som in­te känns okej är det vik­tigt att du be­rät­tar för en vux­en som du har för­tro­en­de för. Många vill be­rät­ta, men vå­gar in­te all­tid ef­tersom de in­te vet vad som hän­der ef­teråt.

På webb­plat­sen jag­vill­ve­ta.se hit­tar du in­for­ma­tion om di­na rät­tig­he­ter och vil­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.