Öp­pet hus på Kul­tur­sko­lan

Vi i Kista - - FAMILJ -

Väl­kom­men på vå­ra öpp­na hus runt om i Stock­holm. Lör­da­gen den 16 ja­nu­a­ri har vi öp­pet kloc­kan 13–16. Kom och pro­va på vå­ra äm­nen och träf­fa vå­ra duk­ti­ga lä­ra­re!

Du som är mel­lan 6 och 22 år och bor i Stock­holms stad är väl­kom­men att an­mä­la dig till nå­gon av vå­ra många kur­ser in­om mu­sik, dans, te­a­ter och konst och me­dia. Kur­ser­na kos­tar mel­lan 300 och 750 kro­nor per ter­min. Adres­ser till vå­ra öpp­na hus hit­tar du på kul­tur­sko­lan.stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.