Di­gi­ta­la förs­ta hjäl­pen

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Di­gi­ta­la förs­ta hjäl­pen på svens­ka, so­ma­lis­ka och ara­bis­ka. Vi hjäl­per dig lö­sa di­na di­gi­ta­la pro­blem. Be­hö­ver du hjälp att skaf­fa en e-post, hit­ta nå­got på nä­tet el­ler kom­ma igång med so­ci­a­la me­di­er? El­ler nå­got an­nat? Ta med egen bär­bar da­tor, smartp­ho­ne el­ler surf­plat­ta om du har. An­nars an­vän­der vi bib­li­o­te­kets da­to­rer. Vi har in­te möj­lig­het att ge tek­nisk sup­port. Väl­kom­men! Tid: 15.00–16.00. Plats: Tens­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.