Ju­ri­disk råd­giv­ning på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Har du ju­ri­dis­ka frå­gor? På Rin­ke­by bib­li­o­tek finns möj­lig­het att träf­fa en ju­rist från ad­vo­kat­fir­man Opus för per­son­lig råd­giv­ning i 15 mi­nu­ter. Ons­da­gar varan­nan vec­ka mel­lan kloc­kan 16.00–17.00. För­hands­bo­ka i in­for­ma­tio­nen på bib­li­o­te­ket el­ler per te­le­fon 08-508 30 600. Sista da­tum 16 de­cem­ber. Väl­kom­men! Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.