Hand­lar­na oro­li­ga för höj­da hy­ror

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing

Hand­lar­na på Hus­by torg oro­ar sig för att de får mind­re lo­ka­ler och höj­da hy­ror i sam­band med att cent­rum byggs om.

– Hö­jer de hy­ror­na så mås­te vi hö­ja pri­ser­na, sä­ger Sa­lam Kur­da, ord­fö­ran­de i fö­re­ta­gar­för­e­ning­en.

Men vär­den, Svens­ka Bo­stä­der, me­nar att oron är obe­fo­gad. I näs­ta an­de­tag öns­kar man sig ett an­nat ut­bud i cent­rum:

– Jag skul­le öns­ka att de blev bätt­re hand­la­re, att bu­ti­ker­na speg­la­de män­ni­skor­na i Hus­by bätt­re, sä­ger He­len Lars­son, kom­mu­ni­ka­tör.

Nya vill­kor be­kym­rar hand­lar­na i Hus­by, som får mind­re lo­ka­ler och hög­re hy­ror när cent­ru­met byggs om.

– Hö­jer de hy­ror­na så mås­te vi hö­ja pri­ser­na och re­dan i dag har vi svårt att kla­ra av kon­kur­ren­sen från kring­lig­gan­de köp­cent­rum, sä­ger Sa­lam Kur­da, ord­fö­ran­de i fö­re­ta­gar­för­e­ning­en.

Hus­by cent­rum ska byg­gas om och just nu på­går för­hand­ling­ar mel­lan Svens­ka bo­stä­der och hand­lar­na. Tid­ning­en har pra­tat med fle­ra hand­la­re som upp­ger att de kän­ner sig oro­li­ga för fram­ti­den, att bu­tiksy­tan blir mind­re och hy­ran hög­re.

– Vi har pro­blem, men vi har ing­en makt, sä­ger en av dem.

Finns det en gräns för vil­ken hy­ra du kla­rar?

– Vad ska man gö­ra? Man mås­te ju äta.

Sa­lam Kur­da är ord­fö­ran­de i fö­re­ta­gar­för­e­ning­en, en för­e­ning vars syf­te är att mark­nads­fö­ra Hus­by centr- um. Han är väl be­kant med si­tu­a­tio­nen.

– Allt kos­tar. Det är in­te gra­tis att byg­ga om ett cent­rum, men om­rå­det till­lå­ter in­te att man hö­jer hy­ran hur myc­ket som helst. Si­tu­a­tio­nen oro­ar fö­re­ta­gar­na, men oro hjäl­per in­te. Man mås­te ha di­a­log.

Han öns­kar att Svens­ka bo­stä­der skul­le hjäl­pa dem ge­nom att be­ta­la en ju­rist el­ler en kon­sult för att tit­ta på de nya av­ta­len.

– Små­fö­re­ta­ga­re har in­te råd att an­li­ta en ju­rist, så jag ha­de öns­kat att de ha­de hjälpt oss med en ju­rist el­ler kon­sult som kan gå ige­nom av­ta­len och hjäl­pa till med råd­giv­ning un­der och ef­ter byg­get.

He­len Lars­son är kom­mu­ni­ka­tör på Svens­ka bo­stä­der.

– När vi re­no­ve­rar så kom­mer de att få hög­re hy­ror, men jag tyc­ker in­te att de ska va­ra oro­li­ga. Vi träf- far var­je en­skilt fö­re­tag och går ige­nom de­ras si­tu­a­tion och al­la som är i Hus­by i dag kom­mer att be­re­das plats i det nya cent­ru­met. Vi kan ex­em­pel­vis er­bju­da la­ger­möj­lig­he­ter på an­nat håll, så att man in­te be­hö­ver ha lag­ret i af­fä­ren, sä­ger hon.

För­sla­get om att Svens­ka bo­stä­der ska ta in en kon­sult tror hon in­te på.

– Det blir kons­tigt om vi tar in en kon­sult, i så fall bor­de de gö­ra det via sin fö­re­ta­gar­för­e­ning. Det finns and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner som kan hjäl­pa små­fö­re­ta­ga­re, som ex­em­pel­vis AL­MI. Det blir fel om vi gör det, sä­ger He­len Lars­son.

Men hon sä­ger ock­så att hand­lar­na be­hö­ver bli bätt­re på att er­bju­da det Hus­by­bor­na vill ha.

– Jag skul­le öns­ka att de blev li­te bätt­re hand­la­re, att bu­ti­ker­na speg­la­de män­ni­skor­na som bor i Hus­by bätt­re och att de ni­scha­de sig mer och sål­de så­dant som in­te finns nå­gon an­nan­stans, sä­ger He­len Lars­son.

”Jag skul­le öns­ka

att de blev li­te bätt­re hand­la­re.”

FOTO: IDA NIL­SING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.