Me­lo­dy om SVT och förs­ta chan­sen

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Upp­drag gransk­ning har va­rit på be­sök igen. Den­na gång med fo­kus på Lug­na Ga­tan och trygg­hets­vär­dar. Med en in­led­ning kring Frys­hu­sets histo­ria och Lug­na Ga­tans funk­tion, att ska­pa lug­na­re till­va­ro med hjälp av trygg­hets­vär­dar från om­rå­det.

Fo­kus lig­ger på Lug­na Ga­tans ar­bets­sätt som er­bju­der en and­ra chans för den som har ett re­gis­ter.Scoo­pet med det he­la är att vis­sa trygg­hets­vär­dar be­gått brott un­der sin an­ställ­ning, ut­ta­lat sig opas­san­de och age­rat inkor­rekt.

Det ta­las om för­ortslo­gik, kul­tu­ren att ha­ta po­li­sen och om ett ar­bets­sätt som går runt sy­ste­met.

Dra­ma­tisk be­rät­tar­röst och film­mu­sik på det he­la tar oss åter­i­gen till­ba­ka till samt­li­ga me­di­a­re­por­tage som ta­lar om för­or­ten som ett obe­räk­ne­ligt vil­da väs­tern.

Frys­hu­set, po­li­ti­ker och Pau­lo Ro­ber­to (?!) får stå till svars med kom­men­ta­rer, och i de­bat­ten om huruvi­da Lug­na Ga­tan är fun­ge­ran­de el­ler in­te så har jag en tor­na­do av and­ra frå­gor i mitt hu­vud.

Var­för görs det­ta re­por­tage i Hus­by? Hur många or­ter finns in­te Lug­na Ga­tan i, var­för är det all­tid så spän­nan­de med smuts­kast­ning av just Hus­by? Kon­se­kven­sen av ett då­ligt re­por­tage om mil­jon­pro­gram­men le­der all­tid till en hö­gerex­trem fest.

Sök på #gransk­ning på twit­ter och du kom­mer se hur de­bat­ten gått från trygg­hets­vär­dar till IS-sol­da­ter. Hur ett re­por­tage om trygg­het le­der till frå­gan om rastill­be­hö­rig­het och isla­mo­fo­bi är tyd­ligt tec­ken på att det hand­lar in­te om pro­ble­met i sig ut­an ha­tan­det ut­av en oönskad sam­hälls­grupp.

Men jag an­tar att för Upp­drag Gransk­ning är all twit­ter­storm bra storm, me­dan vi får le­va i följ­den ut­av det.

Var­för rik­tas fo­kus på fort­satt kri­mi­na­li­tet och in­te på var­för kri­mi­na­li­tet ens upp­står?

Ett brott, ett straff och tre vec­kors ut­bild­ning se­na­re har in­te gjort nå­gon sam­hälls­för­änd­ring. Det är sam­ma stig­ma­ti­se­ran­de var­dag som vän­tar ut­an­för.

En an­ställ­ning är för­vis­so väl­digt po­si­tivt, men tänk om trygg­hets­vär­den ha­de and­ra dröm­mar från start. Pla­ner på att bli kock el­ler pi­lot, men fast­na­de i an­nat. Vad fick per­so­nen att ham­na där, ing­et barn föds med dröm­men om fäng­el­se­straff och ett re­gis­ter som ja­gar och be­grän­sar li­vet. Har en förs­ta chans ens gi­vits för att man ska ta­la om en and­ra? Var­för görs in­te den­na gransk­ning?

Vil­ka för­ut­sätt­ning­ar finns för vå­ra unga? Har vi sam­ma för­ut­sätt­ning­ar som res­ten av sam­häl­let? Var­för blir ens kri­mi­na­li­tet med ris­ken av följ­der ett al­ter­na­tiv att väl­ja?

Grun­den till det he­la. Grans­ka struk­tu­rer­na i stäl­let för att för­stär­ka dem.

Kon­se­kven­sen av ett då­ligt re­por­tage om mil­jon­pro­gram­men le­der all­tid till en hö­gerex­trem fest.

FOTO: AN­DERS STRÖMQUIST/SVT

SVT. Upp­drag Gransk­ning rap­por­te­ra­de om Lug­na Ga­tan. ”Hur många or­ter finns in­te Lug­na Ga­tan i, var­för är det all­tid så spän­nan­de med smuts­kast­ning av just Hus­by?” und­rar Me­lo­dy Fars­hin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.