Käm­pig höst för Kis­ta Hoc­key

Nu är grundse­ri­en fär­dig­spe­lad för Kis­ta Hoc­key. Hös­ten har va­rit tuff för di­vi­sion 4-la­get som tam­pats med ska­dor och spelar­tapp. Trots det har la­get gjort im­po­ne­ran­de in­sat­ser med tan­ke på för­ut­sätt­ning­ar­na. Vi i Kis­ta sum­me­ra­de hös­ten med hu­vud­trä­na­ren

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörn­bo elin.lorn­bo@di­rekt­press.se 070-78 72 072

Kis­ta hoc­key slu­tar på sjät­te plats i Di­vi­sion 4 Norra grundse­ri­en. Trots en del för­lus­ter är hu­vud­trä­na­re Dra­gan Milj­ko­vic in­te miss­nöjd med nå­gon av sä­song­ens mat­cher – med tan­ke på la­gets för­ut­sätt­ning­ar. Re­dan i sep­tem­ber, in­nan se­ri­estar­ten, tap­pa­de la­get någ­ra spe­la­re. Där­till blev fem kil­lar olyck­ligt­vis lång­tids­ska­da­de. Vid se­ri­estar­ten be­stod trup­pen av 16 ute­spe­la­re och två mål­vak­ter.

– Vi har haft kort om gub­bar och det har va­rit job­bigt för kil­lar­na. Men de som har spe­lat har gjort he­ro­is­ka in­sat­ser, sä­ger Dra­gan Milj­ko­vic.

Se­ri­en in­led­des med två ra­ka seg­rar, där den ena av dem var den bäs­ta mat­chen på he­la sä­song­en, en­ligt Dra­gan. I and­ra om­gång­en möt­te Kis­ta för­ra sä­song­ens star­kas­te lag: Kall­häll. Mö­tet slu­ta­de 4-5 på över­tid till Kis­ta.

– Kall­häll var obe­seg­ra­de för­ra sä­song­en. De är ett topp­lag och i förs­ta mö­tet vi­sa­de vi vad vi kan. Det är vår bäs­ta match helt klart, sä­ger Dra­gan.

Där­ef­ter kom förs­ta för­lus­ten. Re­s­te­ran­de mat­cher har gått li­te som en ber­goch dal­ba­na för Kista­her­rar­na. Yt­ter­li­ga­re ska­dor drab­ba­de trup­pen ef­ter fem­te om­gång­en, där­ibland en av mål­vak­ter­na. I nio om­gång­ar ställ­de Kis­ta upp med en­dast 10 el­ler 11 spe­la­re. Att man då blir trött är in­te kons­tigt, me­nar Dra­gan.

Han me­nar att trött­he­ten gjort att la­get sak­nat skär­pa i av­slu­ten. Där­e­mot har la­get ska­pat myc­ket chan­ser. To­talt ha­de Kis­ta 517 skott – vil­ket är tred­je bäst i se­ri­en. Pro­ble­met har le­gat i att av­slu­ten in­te gått i mål. En­dast 59 av skot­ten satt i mål.

– Vi har verk­li­gen käm- pat och sli­tigt. När ben­si­nen tar slut, ja då tar det stopp och det har vi­sat sig i av­slu­tens kva­li­té, sä­ger Dra­gan.

Styr­kan i Kis­ta där­e­mot, me­nar Dra­gan, är den go­da stäm­ning och grupp­dy­na­mik som finns in­om la­get. På trä­ning och match ser gäng­et all­tid till att ha ro­ligt. Och när det kom­mer till själ­va spe­let så finns ett tryggt spel­sy­stem, som samt­li­ga spe­la­re är med­vet­na om. Grund­spe­let är en vik­tig del, som al­la all­tid kan fal­la till­ba­ka på un­der pres­sa­de lä­gen.

Till fort­sätt­nings­se­ri­en, som star­tar den 10 ja­nu­a­ri är Dra­gan hopp­full. Han hop­pas att de som är ska­da­de då är till­ba­ka på isen igen. Även någ­ra ny­för­värv är på in­gång. Med en bre­da­re trupp kom­mer vi­la möj­lig­gö­ras un­der match och tär­ning­ar­nas ni­vå kom­mer sti­ga.

– Med fris­ka spe­la­re kom­mer vi att att kun­na ho­ta la­gen som tror att de ska vin­na se­ri­en. Då kan vi va­ra li­ka pig­ga som mot­stån­dar­na och då har vi helt klart en stor chans till att ta

playoff-plat­sen till di­vi­sion 3, sä­ger Dra­gan.

”Med fris­ka spe­la­re kom­mer vi att att kun­na ho­ta la­gen som tror att de ska

vin­na se­ri­en.”

FOTO: PRI­VAT FOTO:PRI­VAT

KÄM­PAR. Kis­ta Hoc­key har käm­pat hårt un­der hös­tens grundse­rie. Nu lad­das bat­te­ri­er­na in­för fort­sätt­nings­om­gång­en.

HOPP­FULL. Hu­vud­trä­na­re Dra­gan Milj­ko­vic är hopp­full om fort­sätt­nings­se­ri­en som drar igång i ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.