MP väl­jer graf­fiti fö­re di­sc­golf

MP väl­jer graf­fiti­vägg fö­re di­sc­golf­park Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd har be­slu­tat byg­ga och dri­va en graf­fiti­vägg. Ord­fö­ran­de Awad Hersi (MP) sä­ger att den ska dra folk från he­la stan och bi­dra till mins­kad seg­re­ga­tion.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Björn Er­dal mil­jö­vän, Tens­ta

Tan­ken be­hö­ver in­te va­ra fel, men den sak­nar lo­kal för­ank­ring. Och det är up­pen­bart att Hersi är mer in­tres­se­rad av sym­bol­po­li­tik än Tenstas väl.

Mil­jö­par­tis­ten Hersi vill in­ve­ste­ra näs­tan en mil­jon i be­tong och spray­fär­ger för att loc­ka be­sö­ka­re men har vänt ryg­gen till en blomst­ran­de ak­ti­vi­tets­park som re­dan drar tu­sen­tals till Tens­ta, näm­li­gen Jär­va Di­sc­golf Park.

Par­ken har vux­it fram un­der tju­go år, un­der led­ning av land­skaps­de­sig­nern och ent­re­pre­nö­ren Mats Löf. Det är den en­da at­trak­tion i världs­klass Tens­ta har haft se­dan Gre­gor Wro­blewski drev Tens­ta Konst­hall.

Det vack­ra och välsköt­ta park­om­rå­det vid Gran­holmstop­pen loc­kar in­te ba­ra Tensta­bor och folk från he­la stan. Var­je år drar di­sc­gol­fen 20 000 be­ta­lan­de be­sö­ka­re från he­la värl­den. Al­la har gläd­je av den­na park- och id­rotts­an­lägg­ning ut­an att det kos­tar stads­dels­nämn­den en en­da kro­na.

Om Awad Hersi tyc­ker att in­teg­ra­tion och drag­nings­kraft är vik­tigt i Tens­ta skul­le han vär­na och ut­veck­la det­ta vär­de i förs­ta hand.

Men i ja­nu­a­ri la­de han sig platt för kyr­ko­gårds­för­valt­ning­ens och stads­bygg­nads­kon­to­rets för­slag till be­grav­nings­plats runt Gran­holmstop­pen. Stads­dels­nämn­den med Awad Hersi i spet­sen släpp­te ige­nom de­talj­pla­nen som är en döds­stöt för all lek och ak­ti­vi­tet i om­rå­det.

Mo­de­ra­ter­na och Folk­par­ti­et pro­te­ste­ra­de och be­to­na­de i ett sär­skilt ut­ta­lan­de hur upp­skat­tad och vik­tig di­sc­golf­par­ken är för Jär­va­bor­na, och att det är ”an­ge­lä­get att hän­syn tas så att Jär­va Di­sc­golf Park kan fin­nas kvar i om­rå­det”.

Mil­jö­par­ti­et där­e­mot svek bå­de sitt par­tis ide­al och Tensta­bor­na.

FOTO: ELIN NORD­LUND

SLU­TET. Pla­ner­na

på en be­grav­nings­plats ser ut att in­ne­bä­ra slu­tet för di­sc­gol­fen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.