”Jag kun­de li­ka gär­na ha job­bat in­om sjuk­vår­den”

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - FOTO: IDA NIL­SING

Det bör­ja­de med en for­mu­le­ring i en job­ban­nons. Se­dan bör­ja­de oro­li­ga sam­tal från Jär­va­bor att kom­ma - vad skul­le en fö­re det­ta Sä­po­an­ställd i de­ras stads­dels­för­valt­ning att gö­ra?

– Jag kun­de li­ka gär­na ha va­rit chef in­om sjuk­vår­den, sä­ger hu­vud­per­so­nen och till­för­ord­na­de stads­ut­veck­lings­che­fen själv, Dit­te Wes­tin.

job­ban­non­sen ef­ter­lys­te kan­di­da­ter som ha­de re­le­vant aka­de­mis­ka ut­bild­ning på det so­ci­a­la om­rå­det, ”el­ler t.ex. po­li­sen”.

En­ligt tips till tid­ning­en var job­ban­non­sen nå­got sent till­kom­men ef­tersom en per­son - Dit­te Wes­tin - re­dan skul­le ha an­ställts på tjäns­ten.

Hon vi­sa­de sig dock en­bart va­ra till­för­ord­nad. Fort­fa­ran­de har den slut­li­ga till­sätt­ning­en in­te skett.

Men un­der ti­den se­dan tid­ning­ens för­ra ar­ti­kel har ett an­tal per­so­ner hört av sig för att ut­tryc­ka oro över Dit­te Wes­tins bak­grund.

Var­för väl­jer stads­de­len att kny­ta till sig en fö­re det­ta po­lis­chef, som även haft en rad käns­li­ga be­fatt­ning­ar vid Sä­ker­hetspo­li­sen. Där hon en­ligt sin egen me­rit­för­teck­ning bland an­nat fun­ge­rat som ”stra­te­gisk ana­ly­ti­ker och sak­kun­nig på ex­trem­po­li­tis­ka grup­pe­ring­ar”?

Den ur­sprung­li­ga

tas det upp som önsk­värt att av­del­nings­che­fen ska kun­na nå ut

I job­ban­non­sen

FÖR­TRO­EN­DE. Christi­na Heglert, stads­dels­di­rek­tör, till­sam­mans med Dit­te Wes­tin (t h) på ett mö­te med all­män­he­ten.

till för­e­ning­ar och byg­ga so­ci­a­la kon­tak­ter. Vil­ket en­ligt de Jär­va­bor som hört av sig är nä­ra nog omöj­ligt för en per­son med den yr­kes­mäs­si­ga bak­grun­den.

Men Dit­te Wes­tin an­ser att hon li­ka gär­na kun­de ha va­rit chef nå­gon an­nan­stans, hu­vud­sa­ken är att hon har va­rit chef.

– Jag är re­kry­te­rad fram­förallt för min bak­grund som chef. Jag kun­de li­ka gär­na ha va­rit chef in­om sjuk­vård el­ler in­om nä­rings­li­vet. Jag re­kry­te­ra­des för den chefs­bak­grund jag har och för den er­fa­ren­het från le­dar­skaps­upp­drag som lik-

nar det som finns i stads­de­len ef­ter en om­or­ga­ni­sa­tion - som hand­lar om att få ihop många he­te­ro­ge­na de­lar.

Dit­te Wes­tin fram­hål­ler de egen­ska­per som gör hen­ne läm­pad för job­bet.

– Jag rå­kar ha va­rit hos po­li­sen. Men kun­de li­ka gär­na ja va­rit nå­gon an­nan­stans. Jag har job­bat myc­ket med för­änd­rings­led­ning, och det är fak­tiskt en stark si­da hos mig, sä­ger hon.

stads­dels­di­rek­tör, har ti­di­ga­re, i ett mejl, kom­men­te­rat att for­mu­le­ring­en om po­lis­bak­grund fanns med i job­ban­non­sens.

– Den nya av­del­nings­che­fen har många vik­ti­ga ut­veck­lingsupp­drag, trygg­het är ett. Tan­ken är att vi ska för­bätt­ra in­vå­nar­nas upp­lev­da trygg­het, skrev hon.

Christi­na Heglert,

”Jag är re­kry­te­rad fram­förallt för min bak­grund

som chef.”

Mats Hed­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.