MER Det­ta har hänt

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

i Tens­ta, Rin­ke­by och Kis­ta be­gär­de, i en­lig­het med offentlighets­prin­ci­pen, ut upp­gif­ter om al­la som sökt tjäns­ten som stads­dels­ut­veck­lings­chef.

VI

gick först med på att läm­na ut upp­gif­ter­na, men änd­ra­de sig se­dan.

häv­da­de att an­sök­ning­ar­na in­te var all­män­na hand­ling­ar ef­tersom re­kry­te­ring­en sköts av ett ex­ternt kon­sult­bo­lag.

FÖR­VALT­NING­EN

FÖR­VALT­NING­EN

kla­ga­de på be­slu­tet och kun­de se­na­re ta del av hand­ling­ar som pre­sen­te­rats för för­valt­ning­en.

TID­NING­EN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.