”In­nan­för­ska­pet är det som är pro­ble­met”

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida.nil­sing@di­rekt­press.se

”Det är in­te ut­an­för­ska­pet pro­ble­met lig­ger i, det är i in­nan­för­ska­pet”, sa Jan Ed­ling, för­fat­ta­re till rap­por­ten ”För­or­ter­na som Mo­der Svea glöm­de”, när han ny­li­gen be­sök­te Hus­by träff.

som Mo­der Svea glöm­de” är skri­ven av Jan Ed­ling och ut­gi­ven av Ver­dan­di (ar­be­tar­nas so­ci­al­po­li­tis­ka or­ga­ni­sa­tion). Den il­lu­stre­rar klass­klyf­tor i det svens­ka sam­häl­let ge­nom att sät­ta siff­ror på ex­em­pel­vis ar­bets­lös­het och skol­re­sul­tat.

När Norra Jär­va Stads­dels­råd kal­la­de till årets sista Café-mö­te i Hus­by träff i bör­jan av de­cem­ber, var rap­port­för­fat­ta­ren Jan Ed­ling gäst.

”I den här skrif­ten har jag för­sökt vi­sa hur me­del­klas­sen un­der ett par de­cen­ni­er lyc­kats byg­ga ett slags inn-

Rap­por­ten ”För­or­ter­na

an­för­skap ge­nom att för­vi­sa vis­sa grup­per till ut­an­för­skap. Det­ta ut­an­för­skap har till stor del kom­mit att få et­nis­ka för­tec­ken, vil­ket ge­nom åren bli­vit allt tyd­li­ga­re i de 38 för­or­ter jag har för­sökt att skild­ra.” skri­ver Jan Ed­ling i rap­por­ten

Han har grans­kat de 38 mest ut­sat­ta för­orts­om­rå­de­na, där Tens­ta, Rin­ke­by och Hus­by in­går.

– Många i re­ge­ring­en har fak­tiskt läst den, sa Jan Ed­ling.

Men det finns and­ra lä­sa­re han glä­der sig mer åt:

– Den bäs­ta re­ak­tio­nen är när jag blir bju­den till en så­dan här för­sam­ling, el­ler till kom­mu­ner som sä­ger ” Vi vill bli bäst på in­teg­ra­tion i lan­det”. Det är de re­ak­tio­ner jag glä­der mig mest åt.

Fle­ra Hus­by­bor kom­men­te­ra­de ock­så rap­por­ten och siff­ror­na i den, och Jan Ed­ling pas­sa­de på att ut­ma- na dem ge­nom att sä­ga att de mås­te bli fler:

– Ni kan in­te ba­ra sit­ta här, man mås­te sö­ka sig ut­åt i sam­häl­let ock­så. Gub­bar­na som dric­ker kaf­fe på café­er­na, det går att pra­ta med dem ock­så! sa han.

En av de som be­sök­te mö­tet var Fa­rid Ag­ha­mal­le­ki.

Vad tror du be­hö­ver hän­da för att sam­häl­let ska för­änd­ras?

– Vi le­ver un­der om­stän­dig­he­ter som ing­en tror är möj­li­ga i Sve­ri­ge, och det görs i de­mo­kra­tins namn. Jag tror att om män­ni­skor viss­te hur and­ra be­hand­las, då skul­le vi in­te be­hö­va ha de här dis­kus­sio­ner­na. Här ham­nar vi näs­tan dag­li­gen i sa­ker som man skul­le be­hö­va en ad­vo­kat för att kla­ra upp.

Kan du ge ett ex­em­pel?

– Jag har plug­gat i sam­man­lagt 25 år med de stu­di­es­kul­der det in­ne­bär, och än­då ham­nar jag på Jobb­torg där de sä­ger ”Kan du in­te job­ba som stä­da­re”. Vem tar då an­svar för skul­der­na? Och om jag skul­le job­ba som stä­da­re, så ha­de jag kun­nat bör­ja som stä­da­re re­dan från bör­jan! För en viss grupp spe­lar det ing­en roll vad de gör. De får det lägs­ta job­bet än­då, och hur ska vi då kun­na över­ty­ga de unga om nå­got an­nat?

Ida Nil­sing

dri­ver te­sen att ”i takt med att klyf­tor­na vux­it mel­lan de ut­sat­ta för­or­ter­na och det öv­ri­ga sam­häl­let har po­li­ti­ken allt­mer kom­mit att fo­ku­se­ra på me­del­klas­sens be­hov”. Som ex­em­pel näm­ner han skol­re­sul­ta­ten: ”Det har förts en om­fat­tan­de de­batt om var­för an­de­len ele­ver som in­te kva­li­fi­ce­rar sig till gym­na­sie­sko­lan har sti­git från 8,5 till 12,7 pro­cent på riks­ni­vå. Sam­ti­digt tycks få be­kym­ra sig om att an­de­len ej be­hö­ri­ga le­gat kring 30 pro­cent i de 38 mest ut­sat­ta för­or­ter­na un­der he­la 2000-ta­let.”

att kom­ma till rät­ta med pro­ble­men an­ser för­fat­ta­ren att det be­hövs mer integ­ra­tions­po­li­tik: ”Den ge­nom­gång vi gjort i den­na skrift vi­sar att integ­ra­tions­po­li­tik mås­te in­ne­hål­la fle­ra di­men­sio­ner. Det hand­lar in­te om en renod­lad ar­bets­mark­nads­po­li­tik, ut­bild­nings­po­li­tik el­ler bo­stads­po­li­tik. Det hand­lar i stäl­let om en sam­ver­kan mel­lan fle­ra oli­ka po­li­tik­om­rå­den samt mel­lan riks­po­li­tik och po­li­tik på kom­mun- och stads­dels­ni­vå. Där­till kom­mer att po­li­ti­ken mås­te be­dri­vas till­sam­mans med re­pre­sen­tan­ter för de na­tio­na­li­te­ter som är verk­sam­ma i oli­ka för­or­ter.”

”Vi le­ver un­der om­stän­dig­he­ter som ing­en tror är möj­li­ga i Sve­ri­ge, och det görs i de­mo­kra­tins

namn.”

FÖR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.