MER För­or­ter­na som Mo­der Svea glöm­de

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - FOTO: KRON­PRIN­SES­SPA­RETS STIF­TEL­SE

som Mo­der Svea glömn­de” är en rap­port av Jan Ed­ling, ut­gi­ven av Ver­dan­di och Flexicurity. Ver­dan­di är ar­be­tar­nas so­ci­al­po­li­tis­ka or­ga­ni­sa­tion och ”ar­be­tar för so­ci­al rätt­vi­sa och ett sam­häl­le fritt från al­ko­holska­dor och miss­bruk, och för ge­men­skap och so­li­da­ri­tet mel­lan män­ni­skor.”

rap­por­ten grans­kar 38 för­or­ter som be­skrivs som ef­ter­sat­ta el­ler bort­glöm­da, bland dem finns Tens­ta, Rin­ke­by och Hus­by.

går ige­nom skill­na­der­na mel­lan de 38 för­or­ter­na jäm­fört med riks­ge­nom­snit­tet på om­rå­de­na de­mo­gra­fi, bo­en­de, ut­bild­ning, arbetsmarknad, häl­sa, trans­fe­re­ring­ar, in­koms­ter, de­mo­kra­ti och kri­mi­na­li­tet.

” FÖR­OR­TER­NA

I

FÖR­FAT­TA­REN

FÖR­FAT­TA­REN

STU­DIE­BE­SÖK. Kron­prin­ses­spa­ret be­sök­te Läx­hjäl­pens pro­jekt ”Väl­kom­men till Sve­ri­ge” i Hus­by i för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.