Kung­ligt be­sök i Hus­by

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

För­ra ons­da­gen be­sök­te Kron­prin­ses­spa­ret Läx­hjäl­pens pro­jekt ” Väl­kom­men till Sve­ri­ge” i Hus­by. De var där för att lä­ra med om hur Väl­kom­men-pro­jek­tet fort­lö­per och hur ar­be­tet med ny­an­län­da ele­ver ser ut i Hus­by­gårds­sko­lan.

Syf­tet med pro­jek­tet ” Väl­kom­men till Sve­ri­ge” är att snabbt in­tro­du­ce­ra ny­an­län­da barn i en or­di­na­rie skol­klass och er­bju­da dem att del­ta i stif­tel­sen Läx­hjäl­pens verk­sam­het. Pro­jek­tet star­ta­des med stöd av Kron­prin­ses­spa­rets Stif­tel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.