6-tim­mars-dag ut­reds

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Stads­dels­nämn­dens po­li­ti­ker har be­slu­tat att ut­re­da ar­bets­tids­för­kort­ning in­om hem­tjäns­ten i Spånga-Tens­ta. I verk­sam­hets­pla­nen för 2016 får stads­dels­för­valt­ning­en i upp­drag att un­der­sö­ka möj­lig­he­ten att ge­nom­fö­ra pi­lot­pro­jekt med sex tim­mars ar­bets­dag för per­so­ner an­ställ­da dag­tid in­om hem­tjäns­ten.

Om för­sö­ket kom­mer igång be­rör ar­bets­tids­för­kort­ning­en cir­ka 40 per­so­ner som är an­ställ­da in­om hem­tjäns­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.