”Sat­sar jag så kan jag lyc­kas”

Det har snart gått ett år se­dan Ny­hets­by­rån star­ta­de på Tens­ta konst­hall. Ny­hets­by­rån är en kurs som mix­ar konst och jour­na­li­stik, med syf­te att för­änd­ra jour­na­li­sti­ken – och hit har unga Jär­va­bor som är in­tres­se­ra­de och mo­ti­ve­ra­de kun­nat sö­ka sig

Vi i Kista - - FAMILJ - FOTO: RO­SAN­NA SAND­BERG ida.nil­sing@di­rekt­press.se

En av del­ta­gar­na är Ro­san­na Sand­berg från Rin­ke­by. – Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av jour­na­li­stik, men det var en ren slump att jag hit­ta­de till Ny­hets­by­rån. Det var en tjej i Rin­ke­by cent­rum som gav mig ett flyg­blad, jag ha­de pre­cis slu­tat job­bet, och hon sa att ”du ser ut att pas­sa in på Ny­hets­by­rån”.

Ro­san­na Sand­berg är ut­bil­dad un­der­skö­ters­ka och har job­bat in­om vår­den i åt­ta år, det gör hon fort­fa­ran­de, men pa­ral­lellt un­der hös­ten har hon stu­de­rat vid Ny­hets­by­rån.

Hon fick flyg­bla­det av en slump, men an­sök­te ge­nast, sam­ma kväll. Och för hen­ne har Ny­hets­by­rån va­rit helt per­fekt.

– Det vi gjort den här ter­mi­nen är ba­ra bör­jan. Mas­sa idéer har kom­mit fram och jag har fått fullt stöd här i att gö­ra det jag gil­lar.

för Ny­hets­by­rån dri­ver var­je del­ta­ga­re ett eget pro­jekt.

– Jag har ett pro­jekt som jag job­bar med, en do­ku­men­tär om graf­fiti och ga­tu­konst. Det här kom­mer jag att fort­sät­ta med i fle­ra år, jag fick en kick av Ny­hets­by-

In­om ra­mar­na

rån! sä­ger hon.

Och re­dan nu har hon ett an­nat film­pro­jekt på gång. I ja­nu­a­ri re­ser hon till Les­bos i Gre­kland för att gö­ra en kort­film. Hon ska job­ba som vo­lon­tär och fil­ma unga flyk­ting­ar som ut­tryc­ker sig ge­nom konst.

– Jag vill job­ba med det här på rik­tigt, sä­ger hon, och be­rät­tar att hon fun­de­rar på att ta ste­get fullt ut och gö­ra det till sitt jobb.

Men oro­ar du dig in­te för den osäk­ra me­diebran­schen? fal­la till­ba­ka på. Nu har jag bli­vit så in­spi­re­rad av att va­ra här och lyss­na på al­la fan­tas­tis­ka gäst­fö­re­lä­sa­re, och tän­ker att det är ba­ra att kö­ra på. Sat­sar jag så kan jag lyc­kas.

Ny­hets­by­rån är ett sam­ar­be­te mel­lan oli­ka ak­tö­rer, konst­hal­len, nät­ver­ket Stre­et­gä­ris, JMK (En­he­ten för jour­na­li­stik, me­di­er och kom­mu­ni­ka­tion vid Stock­holms uni­ver­si­tet) och Konst­fack.

Erika Wa­lu­ki­ewicz, fors­ka­re och lä­ra­re in­om jour-

DEL­TA­GA­RE. Ro­san­na Sand­berg är ut­bil­dad un­der­skö­ters­ka och har job­bat in­om vår­den i åt­ta år, det gör hon fort­fa­ran­de, men pa­ral­lellt har hon stu­de­rat vid Ny­hets­by­rån. AR­BE­TE PÅ­GÅR. I tors­dags pre­sen­te­ra­de Ny­hets­by­rån sitt ar­be­te på Tens­ta konst­hall. Kur­sen vän­der sig till unga från yt­terstads­om­rå­den.

– Jag oro­ar mig li­te, men jag har haft mitt nu­va­ran­de jobb i så många år nu och har en bred er­fa­ren­het att

na­li­stik, är hu­vud­lä­ra­re från JMK.

I be­skriv­ning­en står att Ny­hets­by­rån på sikt vill

fun­ge­ra som en na­tio­nell ny­hets­by­rå för en mer kva­li­ta­tiv jour­na­li­stik, samt att ”am­bi­tio­nen är att spe­la en cen­tral roll som kun­skaps­bank i eta­ble­ra­de me­di­ers nöd­vän­di­ga om­världs­be­vak­ning.”

Hur har ni lyc­kats hit­tills?

– Det är ett ti­digt ske­de och än har vi in­te fo­ku­se­rat så myc­ket på att spri­da ny­he­ter ut­åt, ut­an mer på att del­ta­gar­na ska hit­ta for­mer för sitt eget be­rät­tan­de. En följd av det ar­be­tet kan bli att man upp­märk­sam­mar sa­ker som in­te har gjorts av and­ra me­di­er.

Fle­ra av de fö­re det­ta del­ta­gar­na har gått vi­da­re till ut­bild­ning­ar vid Pop­pi­us jour­na­list­sko­la, Dra­ma­tis­ka in­sti­tu­tet och en film­sko­la, en sam­ar­be­tar med SR och en an­nan har haft kon­takt med SVT. Men ing­en av del­ta­gar­na har har gått vi­da­re till hen­nes egen in­sti­tu­tion, JMK.

– Dels är in­ta­gen så säl­lan, dels finns strik­ta be­hö­rig­hets­krav, man mås­te ha hö­ga gym­na­sie­be­tyg för att kom­ma in. Skul­le man sät­ta and­ra krav mås­te det stö­tas och blö­tas, och det är vik­tigt att de verk­li­gen öpp­nar upp för dem som vi vill ska sö­ka. Men det

är strik­ta reg­ler kring hur vi får for­mu­le­ra and­ra krav än de som finns i dag

Där­e­mot finns en idé som de hop­pas kun­na ge­nom­fö­ra näs­ta år, näm­li­gen att lå­ta del­ta­gar­na på Ny­hets­by­rån del­ta i vis­sa kursmo­ment till­sam­mans med stu­den­ter­na på JMK.

Vad har du lärt dig av att job­ba med Ny­hets­by­rån?

– Jag har lärt mig mas­sor! Av del­ta­gar­nas de­ras sätt att stäl­la frå­gor och av de dis­kus­sio­ner vi haft.

Ida Nil­sing

fri­da.broo­ke@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.