Snabbcyk­la från Kis­ta till Norr­tull

Om någ­ra år kan möj­lig­he­ter­na att swi­scha in till stan på cy­kel för­bätt­ras av­se­värt. Det finns näm­li­gen pla­ner för en ny cy­kel­väg från Norr­tull till Kis­ta, med plats för två cy­klis­ter i bredd i var­je rikt­ning och med möj­lig­het till snabbcyk­ling på upp til

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Wettergård 070-78 78 704 an­na.wet­ter­gard@ di­rekt­press.se

Den cy­kel­väg som i dags­lä­get er­bjuds den som vill cyk­la in mot Stock­holm va­ri­e­rar kraf­tigt i bå­de bredd och kva­li­tet. Det finns bå­de bris­ter i tra­fik­sä­ker­het och fram­kom­lig­hets­pro­blem som tvä­ra kur­vor och då­lig sikt i kors­ning­ar. Men det vill allt­så Tra­fik­ver­ket rå­da bot på ge­nom den nya vägen, vars plan är ute på ett ti­digt sam­råd nu.

Ett av syf­te­na är att öka cy­kel­pend­ling­en i re­gi­o­nen. Bå­de ef­tersom det är ett kli­mats­mart trans­portslag och ef­tersom det har po­si­ti­va ef­fek­ter på män­ni­skors häl­sa. Strå­ket ska, en­ligt pla­nen, va­ra an­pas­sat till land­ska­pets ka­rak­tär och mil­jö­för­ut­sätt­ning­ar och upp­le­vas at­trak­tivt.

Cy­kel­vä­gen ska gå från Norr­tull till Kis­ta, men den ex­ak­ta drag­ning­en är in­te be­stämd än. Man har till ex­em­pel in­te be­stämt vil­ken si­da av E4 den kom­mer gå på. Gul­han Pe­ker är pro­jekt­le­da­re på Tra­fik­ver­ket.

– Bå­da si­dor­na har si­na eg­na ut­ma­ning­ar. På den öst­ra si­dan har vi na­tio­nal­stads­par­ken och på den väst­ra si­dan tät be­byg­gel­se. På bå­da si­dor­na finns det bil­vä­gar att pas­se­ra.

I an­slut­ning till cy­kel­vä­gar­na pla­ne­ras det ock­så att byg­gas gång­vä­gar, som ska va­ra an­pas­sa­de till per­so­ner med funk­tions­hin­der.

– Vi kom­mer att byg­ga gång­vä­gar ock­så men än så länge är det in­te klart ex­akt hur de kom­mer att lig­ga i för­hål­lan­de till cy­kel­vä­gar­na. Vi är fort­fa­ran­de väl­digt ti­digt i pro­ces­sen.

No­tan för cy­kel­vä­gen är det Tra­fik­ver­ket som kom­mer stå för, ef­tersom cy­kel­vä­gen ses som en stat­lig an­ge­lä­gen­het. Nå­gon bud­get finns det dock in­te än.

– Det går in­te att sva­ra på i dags­lä­get, ef­tersom vi in­te ens vet hur vi ska dra cy­kel­vä­gen än.

Pla­nen är allt­så ute på ett ti­digt sam­råd nu. Be­rör­da kom­mu­ner, all­män­het, Läns­sty­rel­sen, myn­dig­he­ter och or­ga­ni­sa­tio­ner har fram till den 15 de­cem­ber på sig att kom­ma in med syn­punk­ter till Tra­fik­ver­ket. Än så länge har de dock in­te märkt av nå­got mot­stånd mot pla­ner­na.

– Nej, vi har in­te fått in någ­ra syn­punk­ter än som ty­der på nå­got mot­stånd. De fles­ta ver­kar po­si­ti­va till pla­ner­na än så länge, av­slu­tar Gul­han Pe­ker.

Un­der 2016 kom­mer det att fin­nas fler möj­lig­he­ter att ta del av hand­ling­ar och att läm­na syn­punk­ter på pla­ner­na.

”Vi har in­te fått in någ­ra syn­punk­ter än som ty­der på nå­got mot­stånd. De fles­ta ver­kar po­si­ti­va till pla­ner

na än så länge”.

FOTO: COLOURBOX

KAR­TA: LANT­MÄ­TE­RI­ET, GEODATASAMVERKAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.