Hop­pas att du lä­ser det här

Vi i Kista - - SIDAN 1 - KRÖ­NI­KAN Mats Hed­ström Chefre­dak­tör

Hej då för i år. Vi är vis­ser­li­gen snart till­ba­ka i al­la brev­lå­dor och på nä­tet, men det känns än­då som att man gör ett li­tet up­pe­håll. Och tän­ker på den gång­na hös­ten (fast just när jag skri­ver det här känns det sna­ra­re som vår ute).

Spon­tant tän­ker jag fak­tiskt på dig, okän­da sjuk­skö­ters­ka, som kom fram till mig på Hus­by­ba­det i sep­tem­ber. Jag stod lu­tad över min dot­ter och höll ett för­ma­nings­tal om det ena el­ler det and­ra. När du knac­ka­de mig på ax­eln. Jag log vän­ligt mot dig ef­tersom du såg trev­lig ut men jag kun­de för mitt liv in­te minnas att jag träf­fat dig för­ut.

Det ha­de jag in­te hel­ler. I stäl­let ha­de du upp­märk­sam­mat en stor röd grej jag på hög­ra bak­si­dan av ryg­gen. ”Jag job­bar in­om vår­den, har du va­rit och fått det kon­trol­le­rat?” Va­då, und­ra­de jag, jag me­nar, vem kol­lar nå­gon­sin på vänst­ra bak­si­dan av ryg­gen, egent­li­gen?

Det gjor­de du och jag ha­de bor­re­lia och fick en grym va­ri­ant av pe­ni­cil­lin som full­kom­ligt däc­ka­de mig men det var värt. Goog­la­de li­te och bor­re­lia ver­kar in­te va­ra nå­gon fest om man har otur.

I al­la fall. Om du lä­ser det här, okän­da sjuk­skö­ters­ka – tack! Det blev ald­rig av att jag sa det till dig.

Och Hus­by­ba­det är ba­ra bäst, tyc­ker min dot­ter.

Vi ses 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.