Re­klam­film kri­ti­se­rad för brist på mång­fald

Vi i Kista - - NYHETER -

”Vad i he­la fri­den är det här för re­klam­film? Gör ni en med­ve­ten et­nisk rens­ning el­ler vad är tan­ken?”

Det var en av de upp­rör­da kom­men­ta­rer som pub­li­ce­rats på Kis­ta gal­le­ri­as Fa­ce­book-si­da, ef­ter att en av de­ras re­klam­fil­mer upp­märk­sam­mats för att ba­ra vi­sa vi­ta svens­kar.

den 10 de­cem­ber, men det var först en dryg vec­ka se­na­re som fil­men upp­märk­sam­ma­des och de kri­tis­ka kom­men­ta­rer­na bör­ja­de rul­la­de in i snabb takt:

” Vad i he­la fri­den är det här för re­klam­film? Gör ni en med­ve­ten et­nisk rens­ning el­ler vad är tan­ken? För det speg­lar ju knap­past det fan­tas­tis­ka mul­ti­kul­tu­rel­la kli­ma­tet i gal­le­ri­an. Jag tyc­ker att ni sän­der helt fel sig­na­ler ge­nom att sud­da bort al­la ra­si­fi­e­ra­de män­ni­skor. Vän­li­gen för­kla­ra hur ni och er by­rå tänk här?!”

”Det här är in­te Kis­ta, vad för­sö­ker ni sä­ga? Var är den in­ter­na­tio­nel­la mång­fal­den bland män­ni­skor­na som hand­lar och bor där????”, löd en.

”Hemskt. Vil­ka kun­der må­nar man om och var­för? Skul­le ju va­ra in­tres­sant att se vad som hän­der med gal­le­ri­an om al­la som osyn­lig­gjorts i re­klam­fil­men blir osyn­li­ga i verk­lig­he­ten och slu­tar hand­la där.”, skrev en an­nan.

Och en tred­je: ”Aj fan, det var visst Tä­by Cent­rum-fil­men de åter­an­vän­de.” På ett par tim­mar ha­de drygt ett 30-tal kom­men­ta­rer postats på si­dan, och se­na­re på ef­ter­mid­da­gen drog gal­le­ri­an till­ba­ka fil­men.

Först för­sök­te man från gal­le­ri­ans håll sva­ra på kri­ti­ken, som trots det in­te tyst­na­de, och på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen kom se­dan be­sked om att gal­le­ri­an drar till­ba­ka re­klam­fil­men:

”Vi be­kla­gar att fil­men Såå myc­ket jul upp­fat­tas ne­ga­tivt av många och vi tar till oss av kri­ti­ken och stop­par fil­men. Vi är stol­ta över mång­fal­den i Kis­ta vil­ket ock­så syns i vå­ra öv­ri­ga fil­mer och kom­mu­ni­ka­tion.”, skrev de i ett Fa­ce­book-in­lägg.

Ida Nil­sing

Re­klam­fil­men pub­li­ce­ra­des

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.