Sa­go­verk­stad på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER / FAMILJ -

Ons­dag den 30 de­cem­ber kloc­kan 13.00. Väl­kom­na på en kre­a­tiv sa­go­verk­stad med bib­li­o­te­ka­ri­en och sa­go­be­rät­ta­ren Karin Sohl­gren. En sa­go­verk­stad där vi job­bar med boken ”Mamy Wa­ta och monst­ret” av för­fat­ta­ren Ve­ro­ni­que Tad­jo. Väl­kom­na al­la barn mel­lan 4 och 12 år ons­dag den 30 de­cem­ber kloc­kan 13. Fö­ran­mä­lan till bib­li­o­te­kets bar­nav­del­ning på 508 306 02. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

per­son­lig­het, ka­ris­ma, stort kun­nan­de och en­tu­si­asm har va­rit hen­nes driv­kraf­ter samt tron om för­sko­lans upp­drag att främ­ja mång­fal­den, att al­la män­ni­skor är li­ka vär­da samt att bar­nen har rätt till sitt mo­ders­mål.

I Rin­ke­by ar­be­ta­de hon på 80-ta­let på ett finsk­språ­kigt fri­tids­hem vid Sun­nan­by­plan och på 90-ta­let var hon för­sko­le­chef på Gam­le­by­plan där hon ut­veck­la­de med si­na med­ar­be­ta­re pe­da­go­gik som re­sul­te­ra­de att för­sko­lan vann Stock­holms stads kva­li­tets­ut­mär­kel­se år 1998. Ar­be­tet som kva­li­tets­ut­veck­la­re för Rin­ke­by­sväng­ens och Norra­vä­gens för­sko­lor bi­drog till att även de fick sta­dens kva­li­tets­ut­mär­kel­se.

En ka­nal för hen­nes en­ga­ge­mang var Fins­ka Klub­ben i Spånga som drev mi­no­ri­tets­frå­gor, till och med var man tvung­en att ta till skol­strejk för fins­ka språket.

Lit­te­ra­tur och po­e­si var vik­tigt för hen­ne, hon skrev myc­ket och pub­li­ce­ra­de två dikt­böc­ker, den and­ra så sent som i no­vem­ber.

Än­da till de sista da­gar­na var hon sig själv, med om­tan­ke om sin fa­milj och vän­ner­na, men kän­de sam­ti­digt en djup sorg att va­ra tvung­en att läm­na allt, all­de­les för ti­digt.

Hen­nes star­ka

Kir­si Raut­si Mar­jat­ta Teng­ström

Tai­na Var­pa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.