TILL MIN­NE

Vi i Kista - - DET HÄNDER / FAMILJ -

Pirk­ko Le­po­ran­ta-Mor­ley har av­li­dit på Lu­ci­a­da­gen den 13 de­cem­ber i 66 års ål­dern. För ett år se­dan in­sjuk­na­de hon i en hjärn­tu­mör som in­te gick att bo­ta.

Akal­la­bon Pirk­ko föd­des i Fin­land, väx­te upp i Kar­le­by i en ka­relsk fem­barns­fa­milj och ut­bil­da­de sig till för­sko­le­lä­ra­re. När hon flyt­ta­de till Sve­ri­ge med sin fa­milj i slu­tet av 70-ta­let blev Rin­ke­by plat­sen bå­de för hem och ar­be­te.

Pirk­ko har haft en lång och be­ty­del­se­full arbetskarriär in­om för­sko­lan, först i Rin­ke­by och se­dan som kva­li­tets­ut­veck­la­re för he­la Stock­holms stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.