Med ju­ri­dik som va­pen

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077

”Vi kan va­ra ju­ris­ter och stå där med en lag­bok, men med det föl­jer en skyl­dig­het att ock­så frå­ga oss var­för vi gör det. Jag vill in­spi­re­ra fler att tän­ka an­norlun­da”, sä­ger Hus­by­pro­fi­len Ra­mi Al-Kha­mi­si, som snart är fär­dig ju­rist, och ny­li­gen kom ut med rap­por­ten ”Rö­rel­seju­ris­ter”.

Ra­mi Al-Kha­mi­si

har cir­ka ett år kvar på ju­rist­ut­bild­ning­en på Stock­holms uni­ver­si­tet, men som han skri­ver i rap­por­ten Rö­rel­seju­ris­ter­na: ”Ju­ri­dik­stu­di­er­na har lagts un­dan än­nu en gång för att hands­kas med den mör­ka verk­lig­he­ten.”

Och sam­ti­digt är det just den verk­lig­he­ten som fick ho­nom att väl­ja ju­ri­di­ken från bör­jan.

– Det är som ett själv­för­svar, för mig, för fa­mil­jen och för vän­ner­na.

Rap­por­ten ”Rö­rel­seju­ris­ter” tar av­stamp i en hän­del­se från de se­na ton­å­ren, Ra­mi Al-Kha­mi­si och två vän­ner ska tes­ta Stock­holms ute­liv för förs­ta gång­en, men kom­mer in­te läng­re än till krog­kön. Vak­ten ne­ka­de dem in­trä­de på klub­ben.

Ra­mi Al-Kha­mi­si

vil­le po­li­san­mä­la hän­del­sen, men blev ut­skrat­tad. Av äld­re vän­ner blev han upp­ma­nad att vän­ja sig.

”Det jag såg som en upp­rät­tel­se var så långt ifrån mi­na vän­ners vek­lig­het att det blev ett då­ligt skämt. Någ­ra vec­kor se­na­re var för­un­der­sök­ning­en ned­lagd och hän­del­sen ing­et brott”, skri­ver han.

In­sik­ten om att folk in­te vän­de sig till rätts­sy­ste­met (som i sin tur in­te tog de­ras pro­blem på all­var) väx­te till över­ty­gel­sen om att själv ge sig in i ju­ri­di­ken, och strax fö­re jul drog Ra­mi Al-Kha­mi­si fullt hus i Hus­by träff då han ta­la­de om si­na slut­sat­ser, och om hur ju­ri­di­ken kan an­vän­das för att för­änd­ra sam­häl­let.

För­u­tom eg­na

livs­er­fa­ren­he­ter och in­te minst upp­väx­ten i Hus­by, skri­ver han om lär­do­mar från en re­sa till USA där han träf­fat fle­ra so­ci­alt en­ga­ge­ra­de ju­ris­ter, så kal­la­de rö­rel­seju­ris­ter. En rö­rel­seju­rist är en ju­rist som vill an­vän­da si­na kun­ska­per för att för­änd­ra sam­häl­let och ski­pa rätt­vi­sa även för de som gett upp hop­pet om si­na rät­tig­he­ter.

Men kan verk­li­gen ju­ri­di­ken an­vän­das för att för­änd­ra sam­häl­let?

– Om vi in­dokt­ri­ne­ras i att ba­ra verk­stäl­la kan ju­ri­di­ken bli far­lig, men om vi ser att den fyl­ler en vik­tig roll i att för­sva­ra mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, att fin­nas för män­ni­skor, så finns det möj­lig­he­ter. Och in­om ju­ri­di­ken finns det män­ni­skor.

Men rap­por­ten skul­le kun­na ses som en upp­ma­ning till al­la, oav­sett yr­ke, att age­ra i stäl­let för att ly­da blint, att an­vän­da oss av möj­lig­he­ten att på­ver­ka där vi be­fin­ner oss och att lyss­na myc­ket mer på dem som säl­lan får si­na rös­ter hör­da.

Ra­mi Al

Kha­mi­si är en av grun­dar­na till Me­ga­fo­nen och har länge va­rit ak­tiv in­om det ci­vi­la sam­häl­let för att ska­pa för­änd­ring för hem­or­ten Hus­by. Men:

– Vi mås­te för­änd­ra Hus­by även ut­an­för Hus­by. Det är män­ni­skor ut­an­för Hus­by som be­stäm­mer hur Hus­by ska sty­ras och man mås­te se den stör­re bil­den. Jag vill ta mitt an­svar och lyf­ta den kri­tis­ka blic­ken, inge hopp och vi­sa att vi in­te be­hö­ver

ac­cep­te­ra de vill­kor som är.

Och må­let med rap­por­ten är satt ut­an­för Hus­bys grän­ser:

– Den här rap­por­ten är en del av ett stör­re ar­be­te för att på­ver­ka ju­rist­pro­gram­met i he­la Sve­ri­ge. Be­ho­vet av en sam­hälls­för­änd­ran­de ju­ri­dik finns i he­la sam­häl­let.

För 10 år se­dan blev du dis­kri­mi­ne­rad på Drott­ning­ga­tan, nu är du snart fär­dig ju­rist, var är du om 10 år?

– Där jag be­hövs.

”Vi mås­te för­änd­ra Hus­by även ut­an­för

Hus­by. Det är män­ni­skor ut­an­för Hus­by som be­stäm­mer hur Hus­by

ska sty­ras.”

FOTO: CA­RO­LI­NA JO­HANS­SON OVIEDO

JU­RIST. Hus­by-pro­fi­len Ra­mi Al-Kha­mi­si har ett år kvar på ju­rist­ut­bild­ning­en och har ny­li­gen släppt en rap­port om hur ju­ri­dik kan för­änd­ra sam­häl­let.

FOTO: CA­RO­LI­NA JO­HANS­SON OVIEDO

JU­RIST. Hus­by­pro­fi­len Ra­mi Al-Kha­mi­si har ett år kvar på ju­rist­ut­bild­ning­en och har ny­li­gen släppt en rap­port om hur ju­ri­dik kan för­änd­ra sam­häl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.