Hur för­kla­rar vi id-kon­trol­ler­na

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Vid jul i år gjor­de jag en lis­ta på an­ta­let be­bi­sar som jag skul­le kö­pa jul­klap­par till, och jag kom upp till 11 styc­ken. Mi­na närms­ta vän­ner har va­rit så duk­ti­ga på att pro­du­ce­ra barn un­der 2015 att de ta­git fram ett helt fot­bollslag av barn som in­te ens ex­i­ste­ra­de för ett år se­dan. Var­je gång jag hål­ler i des­sa be­då­ran­de kom­pak­ta dre­gel­ma­ski­ner så kan jag in­te und­gå tan­ken att en dag kom­mer vi att be­hö­va sva­ra på de­ras frå­gor, med svar vi skäms över. Vi tar in dem i den­na värld, ut­an att kun­na stå för den.

Hur ska vi för­kla­ra för des­sa barn att un­der 2015 cir­ku­le­ra­de bil­der på stran­da­de barn på Fa­ce­book? Barn som var i sam­ma ål­der som de själ­va, men som olyck­ligt nog föd­des in i det land där kri­get bröt ut. Att om­värl­dens grän­ser, stäng­sel och ba­tong­er såg till att fö­del­se­lan­det var skäl nog att bar­nets liv av­slu­ta­des.

Hur för­kla­rar vi hash­tags som #JeSu­isC­har­lie där en hel om­värld slu­ter sig sam­man om att ett kor­rekt till­vä­ga­gång­sätt att be­käm­pa ter­ro­rism är ge­nom ned­vär­de­ring­en av 1,6 mil­jar­der män­ni­skors re­li­giö­sa tro och vär­de­ring­ar.

Hur för­kla­rar vi re­vo­lu­tio­nä­rer­na på Fa­ce­book som ska­pa­de för­änd­ring med si­na fransk­fär­ga­de pro­fil­bil­der, när hal­va värl­den var i krig? När även län­der ut­an­för väst­värl­den ut­sätts för ter­ror ut­an att vi får hö­ra om det, till och med så tätt in­på som dyg­net fö­re #PrayForPa­ris.

Hur för­kla­rar jag för ett barn att den­nes livs­ex­istens är värd mer el­ler mind­re än nå­gon an­nans?

Hur för­kla­rar vi den he­ta de­bat­ten kring eu-mi­gran­ter­nas ut­sträck­ta hand på ga­tan som be­svä­ra­de för­bi­pas­se­ran­de ko­stym- nis­sar ut­an tid för sam­ve­te? Hur för­kla­rar vi att den de­bat­ten glöm­des to­talt bort av det nya he­ta, näm­li­gen flyk­ting­ar­na, där Sve­ri­ge klas­sar den mi­ni­ma­la pro­cent som lyc­kats ta sig fram ge­nom livs­ho­tan­de vägar som en ka­ta­strof. Hur för­kla­rar vi mäng­den brän­da flyk­ting­bo­en­den? Och skol­mas­sa­kern i Troll­hät­tan med ett svärd rik­tat mot ic­ke-vi­ta krop­par?

Hur för­kla­rar vi det­ta för de barn som upp­täc­ker att de de­lar färg med de stran­da­de bar­nen?

Ska vi by­ta äm­ne då för att slip­pa sva­ra? Be­rät­ta om möj­lig­he­ter­na att få ett kung­a­bröl­lop, ba­ra en prins ser en på ”Pa­ra­di­se Ho­tel”? Be­rät­ta om året där sos­sar­na flör­ta­de sön­der mo­de­ra­ter­na så pass att om Al­li­an­sen var en brud på kro­gen så ha­de de an­sökt om be­söks­för­bud? El­ler var­för in­te be­rät­ta om Ha­ga­man­nen som släpp­tes med vill­kor­lig fri­giv­ning? Året av­slu­ta­des med två be­rö­va­de liv i vå­ra för­or­ter som en följd av ig­no­re­ra­de sam­hälls­pro­blem.

Jag har nog ald­rig va­rit li­ka lik­gil­tig in­för ett ny­år som vid in­ring­ning­en av 2016. Jag ha­de ing­et vär­digt svar på mi­na frå­gor.

Det nya året in­led­des med yt­ter­li­ga­re en frå­ga. Hur för­kla­rar vi ID­kon­trol­ler­na?.

Hur ska vi för­kla­ra för des­sa barn att un­der 2015 så cir­ku­le­ra­de bil­der på stran­da­de barn runt på Fa­ce­book?

FOTO: MOSTPHOTOS

UT­AN SVAR. Me­lo­dy Fars­hin läm­nar 2015 med en mängd frå­gor ut­an svar. Och in­le­der 2016 med en an­nan obe­sva­rad frå­ga.

Me­lo­dy Fars­hin

Krö­ni­kör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.