Per­so­na­len fruk­tar – Ross Tens­ta på väg att läg­ga ned?

In­tres­set för att stu­de­ra på Ross Tens­ta gym­na­si­um har ra­sat det se­nas­te året. Nu vill skol­led­ning­en gö­ra sto­ra för­änd­ring­ar. Per­so­na­len be­fa­rar att sko­lan är på väg att läg­gas ner i sin nu­va­ran­de form.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ekström 070-78 72 074 pa­trik.ek­strom@ di­rekt­press.se

Lä­ra­re och

ele­ver på Ross Tens­ta gym­na­si­um har haft ett käm­pigt år. För­u­tom de re­dan om­skriv­na slags­må­len och an­mäl­ning­ar­na till Skol­in­spek­tio­nen har an­ta­let an­sök­ning­ar till sko­lans pro­gram mins­kat kraf­tigt. På grund av det­ta in­led­de skol­led­ning­en i hös­tas ett ut­veck­lings­ar­be­te.

En­ligt per­so­nal på sko­lan som tid­ning­en har pra­tat med så kan re­sul­ta­tet bli att de na­tio­nel­la pro­gram­men helt för­svin­ner i för­mån för en ut­ö­kad sats­ning på språk­in­tro­duk­tion, SFI och yr­kes­ut­bild­ning­ar för unga vux­na.

– Det tycks i prak­ti­ken rö­ra sig om en ned­lägg­ning av Ross Tens­ta som van­lig gym­na­sie­sko­la, sä­ger en per­son som vill va­ra ano­nym på grund av en oro för re­pres­sa­li­er från skol­led­ning­en.

Han är kri­tisk och läg­ger an­sva­ret på skol­led­ning­en.

– Tens­ta gym­na­si­um har en gång va­rit en välskött och väl fun­ge­ran­de gym­na­sie­sko­la med gott ryk­te och många duk­ti­ga ele­ver på de na­tio­nel­la pro­gram­men. Men det har bli­vit stö­ki­ga­re och stö­ki­ga­re. Många duk­ti­ga lä­ra­re har slu­tat och nu står man där med en sko­la som in­te loc­kar någ­ra ele­ver.

Det som, en­ligt gym­na­sie­che­fen Lars-Gustaf Jons­son, är be­stämt är att sko­lan kom­mer att eva­kue­ras på grund av en om­fat­tan­de re­no­ve­ring un­der läså­ret 2017/2018.

In­tag­nings­stopp kom­mer

tro­ligt­vis att in­fö­ras re­dan till hös­ten och minst en års­kull kom­mer att tving­as flyt­ta till and­ra sko­lor.

Frå­gan är då hur sko­lan kom­mer att se ut vid åter­in­vig­ning­en 2018.

– De se­nas­te två åren har sko­lan mins­kat med 200 ele­ver på grund av att det är fär­re ele­ver som väl­jer Ross Tens­ta. Det har bå­de att gö­ra med mins­ka­de elev­kul­lar och att ele­ver­na har sökt sig till in­nerstads­sko­lor till ex­em­pel. I hös­tas ha­de vi 0,2 sö­kan­de per plats. Det går in­te att be­dri­va verk­sam­het på det sät­tet.

Re­no­ve­ring­en för­vän­tas in­te le­da till fler sö­kan­de.

– Så då är frå­gan vad vi ska gö­ra. Vi har ett an­tal sce­na­ri­er och i det ar­be­tet har vi även ef­ter­lyst per­so­na­lens med­ver­kan. Är ett sce­na­rio att de na­tio­nel­la pro­gram­men tas bort?

– Det är för ti­digt att sä­ga hur det kom­mer att se ut. Jag tror att min, rek­to­rer­nas och per­so­na­lens bild är att man ska ha möj­lig­het att ta ex­a­men på ett na­tio­nellt pro­gram vid Ross Tens­ta gym­na­si­um även i fram­ti­den. Sen vil­ka pro­gram och i vil­ken om­fatt­ning – det är för ti­digt att sä­ga, sä­ger Lars-Gustaf Jons­son.

Skol­bor­gar­rå­det

Bu­rell (S) po­äng­te­rar att be­slu­ten om Ross Tens­ta gym­na­si­ums fram­tid än­nu in­te är fat­ta­de.

– Det skol­led­ning­en gör är att man till­sam­mans med lä­rar­na fun­de­rar på oli­ka al­ter­na­tiv. Man för en dis­kus­sion om vil­ka pro­gram som

Ol­le

man ska er­bju­da ut­i­från sök­möns­ter. Man har käm­pat länge i Tens­ta. Det är där­för man nu tit­tar ext­ra på det här och fun­de­rar på vad man ska gö­ra, sä­ger Ol­le Bu­rell.

Han ser ett ut­ö­kan­de av an­ta­let plat­ser för vux­en­ut­bild­ning och språk­in­tro­duk­tion som en möj­lig­het. – Från po­li­tiskt håll så är det vik­tigt att det finns en bra och at­trak­tiv gym­na­sie­sko­la i Tens­ta.

Vad sä­ger du om skol­led­ning­en vill ta bort de na­tio­nel­la pro­gram­men?

– Då vill jag lyss­na på de­ras ar­gu­ment, sä­ger Ol­le Bu­rell.

En­ligt Ol­le Bu­rell är den se­nas­te ti­dens bråk ock­så en pa­ra­me­ter att be­ak­ta.

Så sent som i mån­dags spär­ra­de po­li­sen av de­lar av sko­lan se­dan spår av skott­loss­ning upp­täckts in­ne i mat­sa­len.

En ned­lägg­ning av Ross Tens­ta gym­na­si­um skul­le in­te på nå­got sätt va­ra unik i Stock­holms­sam­man­hang.

Ti­di­ga­re har bå­de Fars­ta och Skär­hol­mens kom­mu­na­la gym­na­sie­sko­lor lagts ner ef­ter att ha tam­pats med pro­blem, bland an­nat lågt sök­tryck, i fle­ra år.

”Man har käm­pat länge i Tens­ta.”

FOTO: ARKIV

ROSS. Vi i skrev om pro­ble­men på Ross Tens­ta så sent som i no­vem­ber.

FOTO: LIESELOTTE VAN DER MEIJS/STOCK­HOLMS STAD

Skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.