De­mo­kra­ti och peng­ar up­pe till de­batt

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing

Att främ­ja de­mo­kra­ti och del­ak­tig­het är ett mål för den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stad. Det är ock­så bak­grun­den till att de har för­de­lat ett an­tal mil­jo­ner kro­nor till sta­dens oli­ka stads­de­lar. I Rin­ke­by-Kis­ta har ”de­mo­kra­ti­peng­ar­na” or­sa­kat stor dis­kus­sion.

Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd

har fått 6,8 mil­jo­ner kro­nor 2015 för ar­be­te med so­ci­al och de­mo­kra­tisk håll­bar­het. En stor del av sum­man har el­ler kom­mer att gå, till att an­stäl­la per­so­ner in­om stads­de­len, en de­mo­kra­ti­sam­ord­na­re, en sam­ord­na­re för natt­vand­ring och en pro­jekt­le­da­re som ska ut­re­da frå­gor om mö­tes­plat­ser och flic­kors or­ga­ni­se­ring.

En an­nan del av peng­ar­na har va­rit sök­ba­ra för för­e­ning­ar, men un­der högst otyd­li­ga for­mer, en­ligt kri­ti­ker­na, och de så kal­la­de ”de­mo­kra­ti-peng­ar­na” är of­ta up­pe för dis­kus­sion un­der stads­dels­nämn­dens mö­ten.

Ben­ja­min Dousa

(M), vice ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd, an­ser att det ba­ra är en li­ten en­ga­ge­rad elit som har ve­tat om och där­med kun­nat sö­ka, peng­ar­na.

En­ligt stads­dels­nämn­dens

ord­fö­ran­de Mia Päär­ni (S) hand­lar det om att man än­nu in­te hun­nit be­slu­ta om for­mer för hur peng­ar ska kun­na sö­kas, på grund av att det tar tid att for­mu­le­ra kri­te­ri­er ut­an att det blir för by­rå­kra­tiskt.

– Jag hop­pas att det kan va­ra klart i feb­ru­a­ri, sä­ger hon.

Hon vill ock­så att ett så­dant sök­bart för­e­nings­bi­drag ska fin­nas även om in­te sta­den för­de­lar de­mo­kra­ti­peng­ar.

Bi­drag har be­vil­jats ut­spritt över året, i takt med att an­sök­ning­ar har kom­mit in, men peng­ar­na har in­te bli­vit ut­lys­ta och det har in­te fun­nits nå­gon an­sök­nings­pe­ri­od. Ben­ja­min Dousa (M) ef­ter­ly­ser just det: en an­sök­nings­pe­ri­od och tyd­li­ga kri­te­ri­er.

Kom­mer ni att kun­na kom­ma över­ens om hur ett för­e­nings­bi­drag ska ut­for­mas?

– Ja, vi har va­rit över­ens om fle­ra av be­slu­ten, sä­ger Ben­ja­min Dousa.

En del an­sök­ning­ar har dock va­rit omdis­ku­te­ra­de, och det kanske störs­ta mot­stån­det kan den mins­ta sum­man ha väckt. I au­gusti be­vil­ja­des Norra Jär­va stads­dels­råd 22 725 kr för att täc­ka kost­na­der för lo­kal­hy­ra för mö­ten i Hus­by träff.

Op­po­si­tio­nen re­ser­ve­ra­de

sig, och Ben­ja­mi­ni Dousa (M) an­för­de att Norra jär­va stads­dels­råds stad­ga ”sti­pu­le­rar att den är par­ti­po­li­tiskt obun­den men märk väl att den var­ken är po­li­tiskt el­ler ide­o­lo­giskt obun­den”, bland an­nat har Norra Jär­va stads­dels­råd dri­vit kam­pan­jer mot för­bi­far­ten, upp­ror mot ban­ker­na och spri­dit eve­ne­mang an­ord­na­de av Rätt­vi­se­par­ti­et So­ci­a­lis­ter­na, en­ligt Ben­ja­min Dousa.

” Vi fin­ner det full­stän­digt oac­cep­ta­belt och di­rekt mot­ver­kan­de av stads­de­lens de­mo­kra­tis­ka kon­struk­tion om ge­men­sam­ma re­sur­ser går till ett nät­verk som be­drivs på den väns­terex­tre­ma kan­ten och skul­le age­rat på ex­akt sam­ma sätt om det gäll­de ett tyd­ligt präg­lat li­be­ralt, kon­ser­va­tivt el­ler so­ci­al­de­mo­kra­tiskt råd.”, står det i re­ser­va­tio­nen.

Ett an­nat

omdis­ku­te­rat be­slut var sum­man till De­mo-

kra­ti­a­ka­de­mi­en, fle­ra av op­po­si­tio­nens le­da­mö­ter re­ser­ve­ra­de sig på grund av att de an­såg att ären­det sak­na­de in­for­ma­tion om ut­vär­de­ring och upp­följ­ning.

Al­la peng­ar som har be­vil­jats har in­te be­ta­lats ut. Inga peng­ar be­ta­las ut för ak­ti­vi­te­ter som in­te ge­nom­förs.

Mia Päär­ni (S).

Ben­ja­min Dousa (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.