An­nat sätt att se på en stek

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Jag sä­ger så här – det går ju att vän­da på ste­ken. Det in­ser jag när en rap­port från nå­got som he­ter Re­for­min­sti­tu­tet flim­rar för­bi på da­torskär­men. Den på­pe­kar att de or­ter i Sve­ri­ge som har störst pro­blem med ”mänsk­lig ut­veck­ling” – man har mätt sko­la, jobb, häl­sa, peng­ar och hopp­lös­het – är stäl­len med myc­ket få in­vand­ra­re.

– Det som för­vå­na­de mig var att det är in­te alls de in­vandrar­tä­ta or­ter­na som stic­ker ut med myc­ket so­ci­a­la pro­blem. Det finns li­ka många ”in­vand­rar­fat­ti­ga” or­ter där många har be­tal­nings­före­läg­gan­den, där många ungdomar in­te slut­för gym­na­si­et, där me­del­livs­läng­den är kort och så vi­da­re, sä­ger Ste­fan Föls­ter, chef på det ak­tu­el­la in­sti­tu­tet, till SVT Ny­he­ter.

Ef­tersom jag in­te kan vän­da på ste­ken bätt­re själv fort­sät­ter jag att ci­te­ra den go­de Ste­fan:

– Man kanske har mis­sat att det finns sto­ra grup­per in­vand­ra­re som i själ­va ver­ket har bätt­re ut­bild­ning och star­tar fö­re­tag of­ta­re.

Det finns fler än ett sätt att tilla­ga en stek. Vil­ka är det som kom­mer att dri­va kafé­et i konst­hal­len? – Vi är tre brö­der som kom­mer att dri­va det, Sam­son (till väns­ter) Samu­el och Ber­ha­ne. Ni är ju kän­da för ert hand­gjor­da eti­o­pis­ka kaf­fe – men nu blir det mat ock­så? – Ja, nu för vi in ma­ten och det kom­mer att bli med in­spi­ra­tion från Öst­af­ri­ka, Eti­o­pi­en och Eri­te­ra, men ock­så svenskt och ame­ri­kanskt. Vi kom­mer att prö­va oss fram. När öpp­nar ni? – Of­fi­ci­ellt tar vi över från och med den 9 ja­nu­a­ri. Ni finns i bå­de Kis­ta och Gam­la stan, men det här blir förs­ta gång­en i Tens­ta? – Ja, vi är upp­väx­ta i Tens­ta och det var ba­ra en tids­frå­ga in­nan vi skul­le öpp­na nå­got i Tens­ta. Nu blev det konst­hal­len, det är en jät­te­fin lo­kal, så det blir jät­te­bra! Och kaf­fet, fort­sät­ter ni med det ock­så? – Ja, ab­so­lut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.