3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

UT­STÄLL­NING

”Da­ga Wen­ner­ström – Mi­na vän­ner är märk­li­ga.” Till al­la som käm­par för sitt jag och sin iden­ti­tet och de som in­te är rik­tigt säk­ra på att de finns. Var in­te rädd för en­sam­het, det är då du hit­tar din fan­ta­si. Ingen­ting är värt att skäm­mas för och kom ihåg att det all­tid finns en väg åt ett an­nat håll.

Vi­sas från den 9 ja­nu­a­ri till och med 7 feb­ru­a­ri.

Hus­by konst­hall.

När:

Var: FILMVISNING OCH SAM­TAL

”För­va­ret” (2015) är en do­ku­men­tär in­i­från Mi­gra­tions­ver­kets låsta för­var.

Tors­da­gen den 14 ja­nu­a­ri kloc­kan 18–20.

Kis­ta bib­li­o­tek.

När:

Var:

BAKLUCKELOPPIS

På en bakluckeloppis finns möj­lig­het att fyn­da al­la möj­li­ga pry­lar, att ba­ra gå om­kring och tit­ta och att träf­fa folk.

När:

Sön­da­gen den 17 ja­nu­a­ri kloc­kan 11–15.

Kis­ta gal­le­ria.

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.