Ra­mi Al Kha­mi­si

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Ra­mi Al-Kha­mi­si

är upp­växt i Hus­by. Ju­ri­dik­stu­dent på Stock­holms uni­ver­si­tet och en av grun­dar­na av Me­ga­fo­nen.

har Ra­mi AlK­ha­mi­si haft en fram­trä­dan­de roll i de so­ci­a­la rö­rel­ser­na i mil­jon­pro­gram­men och ar­be­tat med gräs­rots­or­ga­ni­se­ring, de­mo­kra­ti­ut­veck­ling och opi­ni­ons­bild­ning.

är ut­gi­ven av Are­na idé – ”en oberoende tan­kes­med­ja med ett med­bor­gar- och lön­ta­gar­per­spek­tiv”.

Se­dan 2008

Rap­por­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.