Po­li­ser från Stock­holm till Öresund

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Från och med i mån­dags mås­te al­la som pas­se­rar Sve­ri­ges gräns kun­na upp­vi­sa en gil­tig id-hand­ling, oav­sett om man kom­mer med tåg, buss, bil el­ler båt.

Det nya kra­vet krä­ver en stor in­sats och Stock­holm är en av de re­gi­o­ner som bi­drar med po­li­ser.

– Vi har 30–35 per­so­ner där ne­re och har in­te fått nå­got be­sked om att vi ska gå ner i styr­ka. Vi har haft stör­re och mind­re an­tal un­der en stör­re tid, sä­ger Kjell Lind­gren, pressta­les­per­son på Stock­holmspo­li­sen.

En­ligt Kjell Lind­gren har det in­te va­rit svårt att få po­li­ser här­i­från att åka till Skåne för att job­ba en pe­ri­od.

– De som åkt är så­da­na som har kom­pe­tens, fal­len­het och in­tres­se för det här. Man hål­ler på en vec­ka el­ler 14 da­gar i stö­ten, sä­ger Kjell Lind­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.