För­del­ning av Rin­ke­byKistas de­mo­kra­ti­peng­ar

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

året har fle­ra för­e­ning­ar be­vil­jats peng­ar för att ge­nom­fö­ra verk­sam­het i Rin­ke­by-Kis­ta. Föl­jan­de sum­mor har be­vil­jats:

tkr kr i bi­drag till De­mo­kra­ti­a­ka­de­min (ju­ni 2015) för ar­be­te med de­mo­kra­ti­ut­veck­ling och so­ci­al håll­bar­het. De­mo­kra­ti­a­ka­de­mi­ens är ett nät­verk med För­e­ning­en Ord­front som eko­no­misk och ju­ri­disk värd.

tkr kr i bi­drag till Stu­di­e­främ­jan­det Stock­holms län (ju­ni 2015) för att be­dri­va stu­die­cirk­lar för för­äld­rar.

tkr kr i bi­drag till Fol­kets Hus och par­ker (ju­ni 2015) för att byg­ga upp en lo­kal Fol­kets Hus­för­e­ning i Hus­by träff.

UN­DER

400

300

225

För­bun­det i Jär­va och Isla­mis­ka Kul­tur Cen­ter i Rin­ke­by bi­drag om högst 169 500 kr för var och en av or­ga­ni­sa­tio­ner­na (april 2015), för att ut­bil­da för­äld­rar och mot­ver­ka ra­di­ka­li­se­ring av unga. tkr till Jär­va mång­falds­fes­ti­val (sep­tem­ber 2015).

kr till Norra Jär­va stads­dels­råd, lo­kal­hy­ra för Café-mö­ten (au­gusti 2015).

ISLA­MIS­KA 100 22 725

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.