Kill­fo­rum i Rin­ke­by

Vi i Kista - - FAMILJ -

är en mö­tes­plats för kil­lar mel­lan 13 och 15 år att dis­ku­te­ra makt, iden­ti­tet, norm­kri­tik, mas­kuli­ni­tet och ens egen roll i sam­häl­let. Kill­fo­rum er­bju­der allt från ro­li­ga fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, fö­re­läs­ning­ar, ut­flyk­ter, de­batt och dis­kus­sio­ner som är ef­ter­frå­ga­de av kil­lar­na själ­va och ut­i­från de­ras be­hov.

KILL­FO­RUM

är öp­pen för al­la kil­lar i Jär­va-om­rå­det. Samt­li­ga ak­ti­vi­te­ter är kost­nads­fria. Kill­fo­rum ar­ran­ge­ras av Räd­da bar­nen i sam­ar­be­te med Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning.

VERK­SAM­HE­TEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.