Rö­da och grö­na hem 2016

Ett nytt år står runt hör­net – vil­ket in­ne­bär nya in­red­ning­ar och ut­veck­ling­ar. Många tren­der föl­jer med från 2015, men trans­for­me­ras och upp­da­te­ras till nya spän­nan­de ut­tryck.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Erika Lin­dén Jans­son

Mör­ka­re grun­der, na­tur­li­ga do­va to­ner och na­tur­ma­te­ri­al, så skul­le man kun­na sam­man­fat­ta 2016 års in­red­ningstren­der. Fram­mar­schen för fär­ger­na sät­ter prä­geln; nu vill vi gär­na le­ka med ku­lö­rer och luck­ra upp det lju­sa och frä­scha.

Ku­lö­rer­na 2016

drar åt so­tigt mörkt, fyl­li­ga pa­stel­ler och star­ka ac­cen­ter. Li­la och rött är årets bubb­la­re och in­spi­ra­tio­nen från na­tu­ren är fort­fa­ran­de vik­tig, be­rät­tar Alcro. He­la spektru­met av grö­na ny­an­ser syns, med allt från gul­grönt till mör­kas­te skogs­grön. Vi­da­re från sko­gen till ha­vet, där den skan­di­na­vis­ka färg­pa­let­ten med in­spi­ra­tion från det nordiska lju­set, klip­por och berg mö­ter upp. Här ses många blågråa och vi­o­let­ta to­ner. Ge­ne­rellt blir ku­lö­rer­na mör­ka­re och vå­gar ta stör­re plats.

Det är

svårt att se en över­gri­pan­de trend bland årets al­la fär­ger, i och med att fler ku­lö­rer tillåts mer plats. Här hit­tas allt från ski­ra to­ner-ito­ner och na­tur­ny­an­ser, till bloc­ka­de djär­va fär­ger och mör­ka ba­ser med me­tal­licstänk. Men det skul­le va­ra fel att sä­ga att det mönst­ra­de in­te smy­ger sig in i prin­cip allt, på mat­tor, kud­dar, pors­lin, plä­dar och du­kar. Gär­na med lju­sa möns­ter mot en mörk bak­grund.

En stark

trend 2016 är fo­ku­set på ma­te­ri­al och ytor, såsom mäs­sing, kop­par och mar­mor. Det finns många an­vänd­nings­om­rå­den för gla­mo­rös kop­par och mäs­sing i näs­ta års tren­der, och den lyx­i­ga käns­lan från de var­ma me­tal­ler­na syns över­allt. Den som in­te kän­ner för, el­ler har ka­pi­tal, att kö­pa äk­ta mar­mor kan en­kelt fus­ka. Klin­kers i mar­morut­fö­ran­de är ett lätt­skött al­ter­na­tiv. Även mer ruf­fi­ga och na­tur­li­ga ytor i be­tong kom­mer starkt.

Ap­pro­på ma­te­ri­al,

så an­tas trä­et bli näs­ta års he­tas­te yta. Oli­ka träslag syns bland möb­ler och de­tal­jer, men all­ra mest på gol­ven, gär­na med en vac­ker an­tik­borst­ning. Ytan ser ut att va­ra märkt av sol, sand och vind och på­min­ner om en vä­der­sli­ten gam­mal trä­bänk. Be­hand­ling­en ger gol­ven ett vac­kert, mjukt och sam­ti­digt ru­stikt in­tryck.

Den na­tur­li­ga

tren­den för­svin­ner ald­rig helt, även om den kan va­ra mer el­ler mind­re do­mi­nant. I år fort­sät­ter för­ra årets verk­lig­hets­trog­na ut­tryck att ta plats, men med li­te enkla­re lin­jer. Vå­rens na­turut­tryck för tan­kar­na till skogs­vä­sen och dim­mi­ga äng­ar. So­ti­ga och mju­ka grö­na to­ner ger till­sam­mans med ac­cen­ter i ap­ri­kos en li­te ro­man­tisk käns­la. Ti­di­ga­re ta­la­de man om ute­rum­men, nu ser vi istäl­let hur na­tu­ren flyt­tar in i vå­ra hem. Bok­hyl­lor, by­rå­lå­dor, väg­gar och amp­lar prun­kar med grö­na kruk­väx­ter.

FOTO: H&M

Kom­bi­na­tio­nen mörkt grönt och me­tal­lic ger rätt käns­la.

FOTO: H&M

Mönst­ra­de kud­dar med mörk bak­grund.

FOTO: H&M

Mönst­ra­de kud­dar med

mörk bak­grund.

FOTO: NORMANN COPENHAGEN

Trä­de­tal­jer sät­ter sti­len.

FOTO: H&M

Guldigt är rätt!

FOTO: TARKETT

TRÄGOLV. i al­la dess for­mer är tren­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.