Akro­pol lad­dar på ski­dor

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörn­bo elin.lorn­bo@di­rekt­press.se

Un­der jul­le­dig­he­ten tar sport­se­ri­er­na en pa­us. Då finns det tid för upp­ladd­ning. Akro­pol Bas­ket har sin egen upp­ladd­nings­tra­di­tion – he­la för­e­ning­en åker på ski­dre­sa till Rom­me. Och med tar de sig ungdomar från he­la Jär­va­om­rå­det. I år var in­tres­set stör­re än nå­gon­sin.

Kloc­kan är

06.00, fy­ra da­gar ef­ter ny­årsaf­ton. En propp­full buss med 60 per­so­ner har pre­cis läm­nat Rin­ke­by Cent­rum. Akro­pol Bas­kets år­li­ga ski­dre­sa har star­tat och näs­ta stopp är Rom­me Al­pin i Da­lar­na.

I år är det fem­te gång­en som bas­ket­för­e­ning­en ar­ran­ge­rar en ski­dre­sa till Rom­me. Som van­ligt finns spe­la­re och le­da­re från Akro­pol med, samt ungdomar från he­la Jär­va­om­rå­det som in­te spe­lar bas­ket.

– Ski­dre­san är in­te ba­ra till för oss in­om bas­ke­ten. Vi bju­der in vän­ner och ungdomar från he­la Jär­va­om­rå­det. En vik­tig del för Akro­pol är att för­sö­ka fin­nas till för al­la kids i om­rå­det, in­te ba­ra för dem som spe­lar bas­ket, be­rät­tar Jon­ny Is­hak, ski­dre­sans ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och he­adcoch för dam­la­get.

Re­sans främs­ta mål­grupp är ungdomar i åld­rar­na 10 till 17 år. Res­in­fo har läm­nats till sko­lor och ung­doms­går­dar samt på bas­ket­trä­ning­ar. För dem som vill föl­ja med har det hand­lat om att an­mä­la sig i tid. Först till kvarn gäl­ler och ef­ter­frå­gan är stor. I år är del­ta­gar­na cir­ka hälf­ten bas­ket­spe­la­re och hälf­ten in­te. Al­la plat­ser är tag­na och skid­bus­sen är helt full.

När bus­sen

kom­mer fram är det en hel­dag med ski­dor som gäl­ler. De som åkt för­ut hjäl­per dem som åker för förs­ta gång­en. Se­dan äts en ge­men­sam lunch. Akro­pol bas­ket står för kost­na­den, med stöd från för­valt­ning­en i Rin­ke­by/Kis­ta. Del­ta­gar­na be­ta­lar en an­mäl­nings­av­gift på 180 kro­nor.

– Många är här för förs­ta gång­en. Ski­dor är ju in­te så po­pu­lärt i för­or­ten. Där­för är det ext­ra ro­ligt när in­tres­set är så här stort, sä­ger Jon­ny Is­hak.

Förs­ta re­san

klub­ben gjor­de var för fem år se­dan. Jon­ny Is­hak ha­de svårt att få med sig si­na vän­ner på en ski­dre­sa och styr­de där­för upp en med Akro­pol istäl­let.

– Förs­ta gång­en var det mest en ro­lig grej. Men det vi­sa­de sig va­ra upp­skat­tat och vi har åkt var­je år se­dan dess. I år är in­tres­set stör­re än nå­gon­sin och vi är per­so­ner från he­la Jär­va, sä­ger Jon­ny Is­hak.

En som var med förs­ta gång­en, och som även är med i år, är Bat­se­ba Mi­chael, 17 år. Till var­dags spe­lar hon bas­ket i Akro­pol för flic­kor föd­da 1998.

– Ski­dre­san är verk­li­gen kul, jag är glad över att Akro­pol styr upp des­sa. Det är ett bra sätt att um­gås på och ge­men­ska­pen i om­rå­det blir tyd­lig när så­dant här görs, sä­ger Bat­se­ba Mi­chael.

När 60

Akro­po­la­re in­tar skid­bac­ken hand­lar det in­te om att va­ra bäst på ski­dor. Ge­men­ska­pen och gläd­jen är det vik­ti­ga. För­u­tom det an­ses re­san som en bra upp­ladd­ning in­för det nya året. För bas­ket­spe­lar­na och le­dar­na är det ett bra sätt att, ef­ter tre vec­kors le­dig­het, kom­ma i gång på och tag­ga till in­för se­ri­estar­ter­na.

Men ef­tersom att det är förs­ta gång­en för många på ski­dor in­ne­bär da­gen ock­så en och an­nan ska­da och någ­ra fall. Fast ing­en all­var­ligt som tur är.

– Al­la ram­lar i bör­jan, men när vi är så här många är det ba­ra kul. Och vi skrat­tar med kär­lek, för kär­le­ken som finns i för­or­ten tar vi all­tid med oss, sä­ger Bat­se­ba Mi­chael.

”Kär­le­ken som finns i för­or­ten tar vi all­tid med oss.”

FOTO: PRI­VAT

HJÄLPS ÅT. Bat­se­ba Mi­chael (tv), som åkt ski­dor för­ut hjäl­per de som in­te ti­di­ga­re åkt. SKA­DA. En och an­nan ska­da upp­stod - men det var skratt som do­mi­ne­ra­de.

FULLT. Det blev fullt i bac­ken ef­ter att Akro­pol­bus­sen an­län­de till Rom­me Al­pin.

60. He­la 60 per­so­ner åk­te med Akro­pol Bas­ket till Rom­me.

GLÄD­JE. Många ram­la­de ef­tersom det var förs­ta gång­en, men gläd­jen fanns där.

INI­TI­A­TIV­TA­GA­RE. Jon­ny Is­hak, dam­la­gets coach, är ski­dre­sans ini­ti­a­tiv­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.