Coolt knac­ka på rätt dörr

Vi i Kista - - HEJ KISTA - FOTO: IDA NIL­SING

Ibland be­hö­ver man knappt nå­gon be­tän­ke­tid för att nap­pa på ett ny­hets­tips. Så var det när Su­san­ne Brinck ring­de och und­ra­de om vi vil­le skri­va om den nya öpp­na för­sko­lan i Akal­la. Öpp­na för­sko­lan är dag­verk­sam­het för för­äld­rar och barn som in­te är in­skriv­na i ”van­li­ga för­sko­lan”. Men kan va­ra myc­ket mer.

För två år se­dan kom boken ”Fitt­ja­kvin­nors rös­ter” av Shakhlo Al­ti­e­va (själv bo­en­de i Fitt­ja). Hon har in­ter­vju­at kvin­nor i Fitt­ja, och så har hon skri­vit om öpp­na för­sko­lan där – och det är en av de var­mas­te tex­ter jag läst. Hon skri­ver om för­s­kol­lä­ra­ren som la grun­den för hen­nes språk­ut­veck­ling, ”jag kal­la­de hen­ne för min ’svens­ka mor’”, och om för­s­kol­lä­ra­ren som band sam­man be­sö­kar­na med varand­ra. År 2004 knac­ka­de Shakhlo Al­ti­e­va på öpp­na för­sko­lans dörr för förs­ta gång­en. Då kun­de hon knappt svens­ka, tio år se­na­re skrev hon en svensk bok. Fle­ra av kvin­nor­na som por­trät­te­ras i ”Fitt­ja­kvin­nors rös­ter” har hon träf­fat via öpp­na för­sko­lan och bil­der­na är tag­na av en an­nan mam­ma från, just det, öpp­na för­sko­lan. En knack­ning på rätt dörr, det är rätt coolt vad det kan le­da till än­då. KALLT. Du­vor som ku­rar och var­ken bryr sig om män­ni­skor el­ler mat. Den här ovan­li­ga sy­nen kun­de man se vid busstor­get i Kis­ta. Nu är det kallt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.