3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

ÖP­PET HUS

Öp­pet hus på Kul­tur­sko­lan. Barn och unga mel­lan 6 och 22 år får tes­ta på oli­ka äm­nen och in­stru­ment, bild och form, oli­ka dansin­rikt­ning­ar, te­a­ter och oli­ka in­stru­ment. Pro­va på-da­gen är helt kost­nads­fri. Väl­kom­na!

Lör­dag 16 ja­nu­a­ri kloc­kan 13–16.

Kul­tur­sko­lor­na i Tens­ta, Hus­by, Spånga/Sol­hem och i he­la Stock­holm.

När:

Var:

SVENS­KA MED BE­BIS

För för­äld­rar och barn (cir­ka 0–2 år). Sam­tal och ak­ti­vi­te­ter an­pas­sas ef­ter grup­pens stor­lek, språ­kni­vå och in­tres­sen. Gra­tis. Ing­en för­an­mä­lan krävs.

Mån­dag 25 ja­nu­a­ri kl. 12.30–14.

Kis­ta bib­li­o­tek, vid sce­nen.

När:

Var:

STICK­KAFÉ

Stic­ka, vir­ka, bro­de­ra och bli in­spi­re­rad av and­ra. (D)jär­va­mas­kor är nam­net på stick­kafé­et i Kis­ta som träf­fas på Kis­ta bib­li­o­tek. Vi träf­fas på tis­da­gar ud­da vec­kor kloc­kan 17–21. Ing­en för­an­mä­lan.

Tis­dag 19 ja­nu­a­ri. kloc­kan 17–21.

Kis­ta bib­li­o­tek.

När:

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.