Stads­dels­rå­det sva­rar på kri­ti­ken

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

”Man ska­kar på hu­vu­det ba­ra, han är in­te rik­tigt torr bakom öro­nen den där unge mo­de­ra­ten”, sä­ger Ar­ne Jo­hans­son, ord­fö­ran­de i Nor­ra Jär­va stads­dels­råd, som re­ak­tion på den kri­tik mot rå­det som vi re­dogjor­de för i för­ra veckans tid­ning.

stads­dels­rå­det kom­mer in­te som nå­gon ny­het för Ar­ne Jo­hans­son, den kom upp på Rin­ke­by-Kistas stads­dels­nämndsmö­te för­ra året när en bi­drags­an­sö­kan från Nor­ra Jär­va stads­dels­råd be­hand­la­des.

Men ef­ter att Vi i Kis­ta/ Tens­ta/Rin­ke­by ci­te­rat Ben­ja­min Dousas (M) re­ser­va­tion i en ar­ti­kel om stads­de­lens ”de­mo­kra­ti­peng­ar”, var

Kri­ti­ken mot

det fle­ra som blev upp­rör­da.

Bland an­nat be­skri­ver Ben­ja­min Dousa, vice ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kistas stads­dels­nämnd, Nor­ra Jär­va stads­dels­råd som ett nät­verk på den ex­tre­ma väns­ter­kan­ten och tar som ex­em­pel att de kam­pan­jat mot för­bi­far­ten och spri­dit Rätt­vi­se­par­ti­et So­ci­a­lis­ter­nas ar­range­mang.

– Men Rätt­vi­se­par­ti­et so­ci­a­lis­ter­na, det är ju ba­ra jag. Ing­en av de and­ra som är ak­ti­va i stads­dels­rå­det är med i Rätt­vi­se­par­ti­et so­ci­a­lis­ter­na. Dä­re­mot finns det and­ra som är ak­ti­va in­om So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mil­jö­par­ti­et och Väns­ter­par­ti­et bland oss, men ing­en av oss är där som par­ti­po­li­tis­ka re­pre­sen­tan­ter, sä­ger Ar­ne Jo­hans­son. Och de bor­ger­li­ga par­ti­er­na?

– Det är in­te så många som rös­tar på al­li­an­sen här, och vi dri­ver ba­ra frå­gor där vi upp­fat­tar att det finns en bred lo­kal opi­ni­on, sä­ger Ar­ne Jo­hans­son och näm­ner att på den se­nas­te ma­ni­fes­ta­tio­nen mot för­bi­far­ten med­ver­ka­de ta­la­re från So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mil­jö­par­ti­et och Väns­ter­par­ti­et.

Men han sä­ger ock­så att det från ti­den in­nan stads­dels­rå­det bil­da­des, finns fros­ti­ga re­la­tio­ner mel­lan nät­ver­ket Jär­vas fram­tid (som se­na­re bil­da­de stads­dels­rå­det) och al­li­an­sen. Nät­ver­ket upp­stod i pro­test mot riv­ning­ar och lyx­re­no­ve­ring­ar och fort­sat­te se­dan med pro­tes­ter mot att hö­ja ga­tor­na och ta bort gång­bro­ar­na i Hus­by, och se­na­re mot ut­flytt­ning­en av lands­ting­ets vård­cen­tral.

– Det har satt si­na spår, sä­ger Ar­ne Jo­hans­son.

i sam­band med sitt be­slut om att be­vil­ja peng­ar till Nor­ra Jär­va stads­dels­råds café-mö­ten att det var i vän­tan på att sta­den kom­mer igång med att ar­ran­ge­ra eg­na di­a­log­mö­ten med med­bor­gar­na.

– Jag har in­te sett någ­ra ini­ti­a­tiv än­nu i den rikt­ning­en, men det vo­re ju bra

Stads­dels­nämn­den sa

Ar­ne Jo­hans­son.

”Vi dri­ver ba­ra frå­gor där vi upp­fat­tar

att det finns en bred lo­kal opi­ni­on.”

om de kom. Det är ju vår verk­sam­het som väckt tan­ken på att för­valt­ning­en ska hål­la eg­na di­a­log­mö­ten, sä­ger Ar­ne Jo­hans­son.

Ida Nil­sing

FOTO: IDA NIL­SING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.