Tolk­brist drab­bar vår­den

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Den som sö­ker sjuk­vård har rätt till tolk när det finns be­hov, men i och med att flyk­ting­ström­mar har ökat, har tolk­bris­ten bli­vit akut, skri­ver DN. Det gäl­ler på många vård­cen­tra­ler, och en av dem är Rin­ke­by.

– Pro­ble­met är att vi ibland mås­te skju­ta på häl­so­un­der­sök­ning­ar. När det gäl­ler aku­ta sjuk­doms­fall har vi lyc­kats kla­ra det tack va­re att vi har per­so­nal som till viss del kan gö­ra sig för­stådd hos de en­sam­kom­man­de bar­nen. Men i läng­den blir en så­dan si­tu­a­tion ohåll­bar, sä­ger An­na-Le­na Berg­man, verk­sam­hets­chef på Rin­ke­by vård­cen­tral, till tid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.