VECKANS ROS

Vi i Kista - - FAMILJ -

Da­gens ros vill jag ge dig som den 6 ja­nu­a­ri ring­de ef­ter am­bu­lans till mig vid buss­håll­plat­sen på Trond­heims­ga­tan i Kis­ta. Tack va­re dig fick jag hjälp i tid och kom sjuk­hu­set och kun­de ringa min son. Jag mår bra nu. Tack!

Eli­sa­beth, di­a­be­ti­ker

Att ha fri­tids­ak­ti­vi­te­ter ef­ter sko­lan kan be­ty­da myc­ket både för häl­san och det so­ci­a­la sam­spe­let. Att gå på te­a­ter, på dans el­ler spe­la ett in­stru­ment ger in­te ba­ra kun­skap ut­an även en möj­lig­het till för­bätt­rat själv­för­tro­en­de, nya kon­tak­ter och kanske ett fram­ti­da yr­ke.

Det tyc­ker Mo­na Tho­rin som är en­hets­chef på Kul­tur­sko­lan i Tens­ta.

– Det är väl­gö­ran­de på många sätt, dels för att det kom­plet­te­rar skol­ar­be­tet och

som är dans­lä­ra­re på kul­tur­sko­lan har er­fa­ren­het av att bar­nen blir gla­da och kän­ner sig stol­ta när de får vi­sa upp vad de syss­lat med.

– Jag tror det stär­ker bar­nens själv­käns­la att få vi­sa upp nå­got de själ­va ska­pat. För ett tag se­dan fick bar­nen job­ba i stu­dio och ska­pa sin egen rap, det var myc­ket

Ca­ro­li­na Larssson

även möj­lig­het för barn med funk­tions­ned­sätt­ning att ut­ö­va ak­ti­vi­te­ter på kul­tur­sko­lan, då ska man vän­da sig till re­surs­cent­ret.

– På Kul­tur­sko­lan har vi en enorm bredd av äm­nen och det finns nå­got för al­la. Vi ut­går från per­so­nens eg­na för­ut­sätt­ning­ar. Van­ligt­vis är det upp till 20 barn i var­je dans­grupp, men det finns även grup­per med myc­ket fär­re barn, sä­ger Ca­ro­li­na Lars­son.

Det finns

El­li­nor Mo­lin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.