Öp­pet hus på Kul­tur­sko­lan

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kul­tur­sko­lan hål­ler öp­pet hus i Tens­ta, Hus­by och Spånga /Sol­hem (samt runt om i Stock­holm) lör­dag 16 ja­nu­a­ri kloc­kan 13–16. Vid det­ta till­fäl­le får barn mel­lan 6 och 22 år tes­ta på en mängd oli­ka äm­nen och in­stru­ment. Till ex­em­pel bild och form, oli­ka dansin­rikt­ning­ar, te­a­ter, fi­ol, pi­a­no, trum­mor, cel­lo, block­flöjt, drag­spel, flöjt, gi­tarr etc. Pro­va på-da­gen är helt kost­nads­fri. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.