”Kon­cent­ra­tion i skal­len är all­tid av­gö­ran­de”

Vi i Kista - - SPORT - Elin.lorn­bo@di­rekt­press.se

Bow­ling är en po­pu­lär sport – både bland pro­fes­sio­nel­la ut­ö­va­re och ama­tö­rer. Men oav­sett på vil­ken ni­vå man spe­lar finns all­tid mer att lä­ra.

Vi i Kistas sport­re­por­ter åk­te där­för till Rin­ke­by Bow­ling­hall och träf­fa­de en rik­tig fan­tast – för att lä­ra sig mer om bow­ling­en och dess hem­lig­he­ter.

bow­ling­spe­la­re väl­kom­nar oss ner i bow­ling­hal­len.

Hans namn är Ari Ku­rittu, och han har ut­ö­vat spor­ten un­der lång tid. Som li­ten följ­de Ari med sin pap­pa på bow­ling­trä­ning­ar och i dag är det drygt 40 år se­dan han själv bör­ja­de spe­la.

Nu­me­ra dri­ver han och ar­be­tar på Rin­ke­by Bow­ling­hall sam­ti­digt som han ibland även spe­lar för Rin­ke­bys ena bow­ling­lag BK Raa. Med and­ra ord – Ari Ku­rittu gil­lar och kan bow­ling.

– Det bäs­ta med bow­ling är de ut­ma­ning­ar som spor­ten in­ne­bär. Du be­hö­ver tek­nik, fo­kus och fram­förallt ett starkt psy­ke, sä­ger Ari Ku­rittu.

En ru­ti­ne­rad

hand­lar det om att få ner de tio käg­lor som står pla­ce­ra­de längst ner i ba­nan. På en se­rie går det att få max 300 po­äng, vil­ket in­ne­bär 12 stri­ke i följd. Då har du fått den så kal­la­de ”per­fek­ta se­ri­en”. En så­dan har Ari Ku­rittu lyc­kats med en en­da gång.

För att lyc­kas med stri­ke finns oli­ka tek­ni­ker. Som proffs vill du få in en kraft­full skruv och för dem li­te mer fri­tids­in­tres­se­ra­de hand­lar det kanske om att hit­ta ett be­hän­digt klot. Men oav­sett är det en sak som är av­gö­ran­de, me­nar Ari; din kon­cent­ra­tion.

– Många proffs som kan grund­tek­ni­ken kan miss­lyc­kas på tävling, det är in­te ovan­ligt. Kon­cent­ra­tion i skal­len är all­tid av­gö­ran­de för hur det ska gå när man

I bow­ling

spe­lar bow­ling, sä­ger Ari Ku­rittu.

tips är att du tän­ker ige­nom hur du ska gö­ra in­nan du tar upp klo­tet i han­den. När du väl ta­git upp klo­tet och ställt dig framför ba­nan är det bäst att kas­ta re­la­tivt om­gå­en­de, och in­te stå och tän­ka för länge med klo­tet i han­den.

En an­nan vik­tig del är att lä­ra kän­na ba­nan du spe­lar på, be­rät­tar Ari. På en bow­ling­ba­na finns en främ­re yta täckt av ol­ja, som läggs på av spe­ci­el­la bow­ling­ma­ski­ner. Ol­je­un­der­la­get kan skil­ja mel­lan oli­ka hal­lar och ba­nor. Ol­jan är i sin tur det som styr klo­tets färd fram till käg­lor­na.

– När du har släppt klo­tet ska du kol­la hur det re­a­ge­rar på ba­nans un­der­lag. Ut­i­från det kan du se­dan ju­ste­ra ditt sik­te i näs­ta kast, sä­ger Ari.

Hur ska du då lyc­kas med ett bra kast likt ett proffs? Ari vi­sar på en av Rin­ke­by­hal­lens ba­nor och be­rät­tar hur han gör.

– För att få in ett bra kast bör un­derar­men va­ra rak och klo­tet ska va­ra så nä­ra krop­pen, och ena be­net, som möj­ligt, be­rät­tar Ari.

Aris förs­ta

ben och ar­mar vik­ti­ga. Ar­men som du in­te hål­ler klo­tet i ska du hål­la ba­lan­sen med, gär­na upp­sträckt i luf­ten i höjd med ax­eln. När det kom­mer till be­nen ska du stöd­ja på det ena och gär­na kor­sa det and­ra bakom. När du släp­per klo­tet ska du titta på pi­lar­na i ba­nan och in­te på käg­lor­na – och för­sö­ka träf­fa nå­gon av käg­lor­na som står bred­vid käg­lan längst fram.

I bow­ling har man även spe­ci­el­la skor. I pro­fes­sio­nell ut­öv­ning är skor­na spe­ci­a­lan­pas­sa­de för att kun­na gli­da fram på an­sat­sen. Även klo­ten är per­son­ligt skräd­dar­syd­da när du spe­lar på hög ni­vå, då finns ock­så en slags ku­la på klo­tet gjord för att kun­na skru­va bätt­re med.

Se­dan är

SIK­TA. Du ska för­sö­ka sik­ta klo­tet bred­vid käg­lan som står längst fram.

– För att lyc­kas med en skruv ska du ha han­den likt ett handslag när du släp­per klo­tet. Du kan sä­ga ”god dag” för att kom­ma ihåg, sä­ger Ari och ler.

Även om det finns vis­sa tips, är det trä­ning som krävs för att bli bra, med­ger Ari. Var­je dag i hal­len träf­far Ari många oli­ka kun­ska­per och åld­rar som trä­nar och spe­lar bow­ling. I Rin­ke­by Bow­ling­hall kom­mer

sko­lor och ele­ver dag­li­gen samt så finns det oli­ka lag som spe­lar i oli­ka se­ri­er: det finns ett han­di­kapp­lag, ett pen­sio­närslag, ett dam­lag och två mix­a­de se­ni­or­lag.

– Char­men med bow­ling är att så många kan ut­ö­va spor­ten, sä­ger Ari Kur­ri­tu.

Elin Lörnbo

”För att lyc­kas med en skruv ska du ha han­den likt ett handslag när du släp­per klo­tet. Du kan sä­ga ’god dag’ ”.

FOTO: ELIN LÖRNBO

TIPS. Ari Ku­rittu vi­sar grundpositionen för ett bra bow­lings­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.