Din röst är vik­tig

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Härom­da­gen fick vård­nads­ha­va­re och ele­ver på Ross Tens­ta gym­na­si­um ett brev hem från skol­led­ning­en. Rek­to­rer­na be­kla­ga­de sig över att sko­lans fram­tid dis­ku­te­rats i media. De ha­de ”hell­re” gått ut med in­for­ma­tion när al­la be­slut ta­gits. Det är en in­ställ­ning som gör mig väl­digt be­kym­rad. Låt mig först och främst gö­ra en sak klar: rek­to­rer­na på Ross Tens­ta gym­na­si­um är inga allsmäk­ti­ga gu­dar. Tvärt om. De ar­be­tar på ett man­dat från oss. Den kom­mu­na­la gym­na­sie­sko­lans ex­istens i Tens­ta, in­tag och eva­ku­e­ring är sa­ker som du och jag kan på­ver­ka – fram till att be­slut har ta­gits.

Där­för vill me­di­er­na få ut in­for­ma­tion så ti­digt som möj­ligt. Så att män­ni­skor har möj­lig­het att bil­da opi­ni­on.

Det finns all­tid makt­ha­va­re som vill ge in­tryc­ket av att du in­te har någon­ting att sä­ga till om, att be­slu­ten fat­tas över ditt hu­vud.

Det är ALD­RIG sant när det gäl­ler kom­mu­na­la an­ge­lä­gen­he­ter.

Din röst har be­ty­del­se, men det gäl­ler att gö­ra sig hörd.

GÅ­TA. Veckans bild är en bildgåta. Vet du var den här är ta­gen?

FOTO: SAN­NA TUURALA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.