Rosskon­cep­tet

Vi i Kista - - JÄR­VA­FÄL­TET - KÄL­LA: STOCK­HOLMS STAD

Tens­ta gym­na­si­um är en kom­mu­nal gym­na­sie­sko­la i Stock­holm med cir­ka 700 ele­ver.

ROSS

2003 har sko­lan be­dri­vit ett ut­veck­lings­ar­be­te i nä­ra sam­ar­be­te med Ross School, USA och är idag en god­känd Ross-sko­la.

SE­DAN

ROSSKON­CEP­TET

ba­se­ras på in­di­vi­ders oli­ka sätt att lä­ra för en glo­ba­li­se­rad värld som kän­ne­teck­nas av för­änd­ring och ut­veck­ling.

ar­be­tar äm­ne­sö­ver­gri­pan­de och un­der­vis­ning­en va­rie­ras med bl.a. in­te­gre­ra­de pro­jekt där oli­ka äm­nen ut­i­från ett gi­vet te­ma in­går – be­ro­en­de på de pro­gram­mål som styr ut­bild­ning­en.

LÄ­RAR­NA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.